วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 06:52 น.

การตลาด

เครือซีพีประกาศเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันเสาร์ ที่ 04 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, 08.55 น.
เครือซีพีประกาศเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
 
 
เครือซีพีประกาศเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมออกรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2559 เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ขณะที่บริษัทหลักทั้ง CPF, CPALL และ ทรู ได้รับการยอมรับจากองค์กรความยั่งยืนระดับโลก ทั้ง DJSI  WBCSD  FTSE4Good ฯลฯ
 
นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ เครือซีพี เปิดเผยว่าปีนี้ถือเป็นย่างก้าวที่สำคัญในการขับเคลื่อนด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของเครือซีพี ซึ่งเกิดขึ้นจากการมุ่งมั่นและพัฒนาด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องของเครือซีพีและบริษัทในเครือฯทั้งหมดโดยเฉพาะบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจหลักของเครือฯจึงทำให้องค์กรกรด้านความยั่งยืนในระดับโลกต่างให้การยอมรับ โดยในเดือนกันยายนที่ผ่านมา CPF, CPALL และ TRUE ซึ่งเป็น 3 บริษัทหลัก
 
ในเครือฯได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก DJSI หรือ กลุ่มดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ Dow Jones Sustainability Indices ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดความยั่งยืนระดับโลก  นอกจากนี้สภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ World Business Council on Sustainable Development (WBCSD) ซึ่งเป็นองค์กรเพื่อส่งเสริมการทำธุรกิจที่ยั่งยืน ได้รายงานผลคะแนนความยั่งยืนของบริษัทต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิกโดยพบว่าเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้คะแนนถึง 72.2% อยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกับคะแนนสูงสุด 10 อันดับแรกที่มีคะแนนอยู่ระหว่าง 78-82% รวมถึงการที่ CPF และ TRUE ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความความยั่งยืน FTSE4Good Emerging Index จัดอันดับโดยฟุตซี่ รัสเซล (FTSE Russell)  ตอกย้ำแนวทางความยั่งยืนของเครือซีพีสอดคล้องกับมาตรฐานระดับโลก    และล่าสุดเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาโครงการ CGR 2560 ซึ่งจัดโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย  IOD ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ พบว่า CPF และ TRUE ได้คะแนน 5 ดาว ส่วน MAKRO ได้คะแนน 4 ดาว 
 
ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวต่อไปว่าเครือซีพีมีเจตนารมณ์แน่วแน่ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืนในชุมชนและสังคมทั่วทุกแห่งที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ ด้วยวิสัยทัศน์ในการสร้าง อาหารคน อาหารสมอง สร้างโอกาสในการเข้าถึงคุณค่า เพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคน โดยมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างธุรกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน  โดยในปีนี้เครือซีพีได้ จัดทำรายงานความยั่งยืนขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งในรายงานฉบับนี้
 
ได้ประกาศเป้าหมายและตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2563 (CP Group Sustainability Goals 2020)เพื่อให้ทุกกลุ่มธุรกิจในเครือฯทั่วโลกดำเนินการเพื่อบรรลุ 12 เป้าหมายแห่งความยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ หรือ SDGs โดยเชื่อมั่นว่าการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืนของเครือซีพีจะเป็นแรงสำคัญในการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกทั้งต่อการดำเนินธุรกิจของตนเอง ประเทศไทย และสังคมโลก สำหรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ทุกกลุ่มธุรกิจในเครือฯรวม 13 กลุ่มทั่วโลกจะต้องดำเนินการให้สำเร็จในปี พ.ศ.2563 นั้นจะเป็นไปภายใต้ยุทธศาสตร์ Heart-Health-Home คือ 1.Heart ความมุ่งมั่นในการทำธุรกิจด้วยใจที่ยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยเป้าหมายและ
 
ตัวชี้วัด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการกำกับดูแลกิจการ ด้านสิทธิมนุษยชน ด้านการพัฒนาผู้นำและทรัพยากรบุคคล ด้านการสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสีย 2.Health ความมุ่งมั่นในการสร้างสังคมที่ยั่งยืนประกอบด้วยเป้าหมายและตัวชี้วัด 
 
4 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณค่าทางสังคม ด้านสุขภาพและสุขภาวะที่ดี ด้านการศึกษา  ด้านการบริหารจัดการนวัตกรรม  3.Home ความมุ่งมั่นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ประกอบด้วยเป้าหมายและตัวชี้วัด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านการดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ ด้านการปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ
 
นายศุภชัย กล่าวต่อไปว่า ขอขอบคุณเพื่อนพนักงานและผู้บริหารทุกคน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียจากทุกภาคส่วนที่ได้ช่วยกันขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนทุกมิติของเครือฯทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรม  ซึ่งจะทำให้เครือซีพีมีส่วนร่วมในการการพัฒนาชุมชน สังคม ประเทศ และโลก อย่างยั่งยืนต่อไป