วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 07:23 น.

เศรษฐกิจ

บอร์ดกฟผ.เคาะ"วิบูลย์ "นั่งผู้ว่าการคนที่14

วันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561, 20.01 น.
tags : กฟผ.

บอร์ดกฟผ.เคาะ"วิบูลย์ "นั่งผู้ว่าการคนที่14

 

บอร์ด กฟผ. มีมติเห็นชอบ"วิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย" เข้ารับตำแหน่ง ผู้ว่าการ กฟผ. คนที่ 14 ระบุ เตรียมเสนอ ก.การคลัง-พลังงาน ชง ครม.ต่อไป ขณะที่งานเร่งด่วนจะผลักดันระบบสายส่ง หวังสร้างความมั่นคงไฟฟ้าภาคใต้ตามนโยบายรมต.พลังงาน

 

รายงานข่าวจากคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งมีนายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ ประธานกรรมการสรรหาผู้ว่าการฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 21 ก.พ. 2561 เห็นชอบให้เสนอ นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย รองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่ง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)ซึ่งจะเป็นผู้ว่าการกฟผ.คนที่14 ถือว่าบุคคลที่มีความเหมาะสม  แทน นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยใน ขั้นตอนต่อไป กฟผ. จะนำเสนอกระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลเพื่อนำเสนอ คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

 

 โดยนายวิบูลย์ได้แสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหา โดยระบุว่า การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อ กฟผ. ดังนั้นจำเป็นจะต้องฉายภาพอนาคตกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นให้แก่พนักงานเพื่อเตรียมพร้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงให้ได้ และต้องสนับสนุนให้พนักงานมีการทำงานอย่างมีความสุข

 

ทั้งนี้ นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย เกิดวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2503อายุ 57 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การจัดการ) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อีกทั้งยังผ่านการอบรมในหลักสูตรสำคัญมากมาย อาทิ การป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร Director Accreditation Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยAdvanced Management Program จาก Harvard Business School นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หลักสูตร หลักประจำวิทยาลัยการทัพบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง เป็นต้น

สำหรับประวัติการทำงานที่สำคัญมีดังนี้ พ.ศ. 2556 - 2560 ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการวิศวกรรมระบบส่งพ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่ง

 

 โดยโครงการเร่งด่วนที่นายวิบูลย์ จะเข้ามารับผิดชอบได้แก่ โครงพัฒนาระบบส่งไฟฟ้า 500 kv ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ 1.โครงการ TTWS ระยะที่ 1 กำหนดก่อสร้างเสร็จปี 2563 และระยะที่ 2 กำหนดก่อสร้างเสร็จปี 2566  2.โครงการ TILS ระยะที่ 1 กำหนดก่อสร้างเสร็จปี 2564 และระยะที่ 2 ซึ่งขึ้นอยุ่กับการพัฒนาโรงไฟฟ้าในภาคใต้ตอนล่าง 3. ศึกษาขยายระบบส่งเพิ่มเติมเชื่อมโรงไฟฟ้าขนอมสู่จ.สุราษฏ์ธานี อยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสมโครงการ