วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562 15:55 น.

เศรษฐกิจ

กฟผ.ยกระดับฝีมือแรงงานรับ4.0

วันศุกร์ ที่ 02 มีนาคม พ.ศ. 2561, 13.56 น.
tags : กฟผ.

กฟผ.ยกระดับฝีมือแรงงานรับ4.0

 
 
กฟผ. จับมือ สอศ. พัฒนายกระดับฝีมือแรงงานคุณภาพด้านเทคนิคและเทคโนโลยีไฟฟ้า รองรับการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 
นางภาวนา อังคณานุวัฒน์  รองผู้ว่าการบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีมอบหนังสือรับรองการฝึกอาชีพแก่นักศึกษาที่สำเร็จการฝึกอาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนากำลังคนระดับช่างเทคนิคในโครงการทวิภาคี ระหว่าง กฟผ. และ สอศ. ปีการศึกษา 2559  ร่วมกับ ดร.บุญส่ง      จำปาโพธิ์  รองเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.)ว่า  โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานระดับช่างเทคนิคและนักเทคโนโลยี เป็นความร่วมมือระหว่าง กฟผ. กับ สอศ. เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือระดับช่างเทคนิค ซึ่งถือเป็นแรงงานระดับปฏิบัติการกลุ่มสำคัญในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม  โดยนำจุดแข็งของ กฟผ. ที่มีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย และบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้า การบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า และระบบส่งไฟฟ้า มาบูรณาการกับหลักสูตรด้านการอาชีวศึกษาของ สอศ. ในรูปแบบทวิภาคี  โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้และฝึกประสบการณ์ให้กับนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็นระยะเวลา 5 ปี เพื่อเรียนรู้งานด้านการบำรุงรักษาระบบส่งและสถานีไฟฟ้าแรงสูง อาทิ การตรวจสอบอุปกรณ์ภายในสถานีควบคุม   การจ่ายกระแสไฟฟ้า การตรวจเช็คหม้อแปลงไฟฟ้า การบำรุงรักษาลูกถ้วย การใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับ  การทำงานบนที่สูง เป็นต้น ทั้งนี้จะช่วยให้นักศึกษาที่ผ่านการฝึกอาชีพได้รับประสบการณ์ความรู้และมีทักษะ  เฉพาะทางเกี่ยวกับเทคนิคและเทคโนโลยีด้านระบบส่งและสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพิ่มเติมจากพื้นฐานช่างไฟฟ้าเดิม อันจะช่วยยกระดับให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพสามารถนำไปประกอบอาชีพด้านการดูแลและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าทั้งในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า บริษัทเอกชน ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 
 
"ซึ่งงบประมาณ รวม 5 ปี ประมาณ 29 ล้านบาท เฉลี่ยต่อคน คนละประมาณ 42,000 บาท สำหรับที่กฟผ. สนับสนุนโครงการนี้ ล่าสุดปัจจุบันใช้งบประมาณไปแล้ว 3.12 ล้านบาท"
 
 
นางภาวนา กล่าวว่า สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการรุ่นแรกในปีการศึกษา 2559 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสาขาต่างๆจำนวน 75 คน จาก 3 วิทยาลัย ได้แก่   สาขางานเทคโนโลยีระบบส่ง จำนวน 27 คน เป็นนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี จำนวน 10 คน และนักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี จำนวน 17 คน  สาขางานบำรุงรักษาเครื่องกล สาขางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า และสาขางานเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ จำนวน 48 คน  ซึ่งในวันนี้จะมีการมอบหนังสือรับรองการฝึกอาชีพเพื่อยืนยันว่านักศึกษากลุ่มนี้ผ่านการอบรม ยกระดับสู่การเป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงาน  
 การจัดหลักสูตรอบรม รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 187 คน จาก 9 วิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี วิทยาลัยเทคนิคตรัง วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ วิทยาลัยและ การจัดการ กฟผ. แม่เมาะ  วิทยาลัยเทคนิคลำปาง  และวิทยาลัยอาชีพเกาะคา ซึ่งเตรียมเข้ารับการฝึกอาชีพในเดือนพฤษภาคมนี้
 
 
การพัฒนากำลังคนโดยเฉพาะช่างเทคนิค และแรงงานที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีในยุคอุตสาหกรรม         4.0 ไม่เพียงสร้างโอกาส สร้างอาชีพให้กับนักศึกษาเท่านั้น  แต่ยังเป็นการพัฒนายกระดับแรงงานฝีมือคุณภาพ เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติที่วางไว้