วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 07:56 น.

เศรษฐกิจ

ปตท.ผนึก บิ๊กแก๊ส ขายก๊าซป้อนอุตฯ

วันอังคาร ที่ 06 มีนาคม พ.ศ. 2561, 13.48 น.
tags : ปตท.

ปตท.ผนึก บิ๊กแก๊ส ขายก๊าซป้อนอุตฯ

 
 
ปตท.ผนึกพันธมิตร “ บิ๊กแก๊ส ” ส่งทีมวิศวกรรมพลังงานเจาะกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมหันมาใช้พลังงานรูปแบบใหม่ ยันเป็นพลังงานสะอาดระบุงัดกลยุทธ์ลงทุนด้านระบบท่อส่งและอุปกรณ์จัดเก็บจูงใจภาคอุตสาหกรรม


นายวุฒิกร สติฐิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่จัดหาและตลาดก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เปิดเผบภายหลัง “พิธีลงนามสัญญาซื้อขายแอลเอ็นจี ระหว่าง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) กับบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จํากัด” เพื่อการนําไปจําหน่ายให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต

 
สําหรับการลงนามสัญญาซื้อขายแอลเอ็นจีในครั้งนี้ ปตท.ภูมิใจที่ได้ร่วมมือกันช่วยให้โรงงานอุตสาหกรรมนอกแนวท่อก๊าซธรรมชาติได้ใช้ก๊าซธรรมชาติเหลวหรือแอลเอ็นจี ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาด จึงเหมาะสําหรับการนําไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม และเชื่อว่าการร่วมมือกันในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยสร้างความแข็งแกร่งทางพลังงานให้กับประเทศแล้วยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ ภาคอุตสาหกรรมในอนาคตอีกด้วย ทั้งนี้ ทีมงานของฝ่ายตลาดก๊าซธรรมชาติ รวมถึงพนักงานของสายงานจัดหาและตลาดก๊าซธรรมชาติ ปตท. จะทํางานอย่างเต็มศักยภาพเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการดําเนินธุรกิจร่วมกัน


นายนริศ เทิดธรรมพิบูล ผู้จัดการฝ่ายตลาดก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) กล่าวว่า ฝ่ายตลาดก๊าซธรรมชาติ สายงานจัดหาและตลาดก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) มีหน้าที่จัดจําหน่ายก๊าซธรรมชาติผ่านระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติให้กับกลุ่มลูกค้าผู้ผลิตไฟฟ้า กลุ่มผู้ค้าปลีกก๊าซธรรมชาติ และก๊าซธรรมชาติในภาคขนส่ง และจัดจําหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลวหรือแอลเอ็นจีทางรถบรรทุกแอลเอ็นจีและเรือบรรทุกแอลเอ็นจีให้กับกลุ่มผู้ค้าปลีกก๊าซธรรมชาติ ทั้งนี้ ฝ่ายตลาดก๊าซธรรมชาติ ได้ประสบความสําเร็จในการจําหน่ายแอลเอ็นจีให้กับ บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จํากัด จึงนํามาสู่ “พิธีลงนามสัญญาซื้อขาย แอลเอ็นจีระหว่าง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) กับ บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จํากัด” เพื่อการจําหน่ายค้าปลีกแอลเอ็นจีให้กับโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศไทย โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่นอกแนวท่อก๊าซธรรมชาติที่มีความต้องการใช้ ก๊าซธรรมชาติเป็นอย่างยิ่ง ให้ได้ใช้ก๊าซธรรมชาติเหลวหรือแอลเอ็นจี ความไว้วางใจของ บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จํากัด ในการร่วมดําเนิน ธุรกิจกับ ปตท. ในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสสําคัญที่จะขยายผลต่อเนื่องในการพัฒนาและสร้างเสถียรภาพความมั่นคงด้านพลังงานให้กับภาคอุตสาหกรรมร่วมกัน ซึ่งจะต่อยอดไปสู่ความมั่นคงในระดับประเทศ เพื่อให้ประชาชนมีเชื้อเพลิงใช้อย่างเพียงพอ พร้อมสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจต่อไป


นายภาณุ ศีติสาร ประธานกรรมการบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จํากัด กล่าวว่า ก๊าซแอลเอ็นจีเป็นพลังงานใหม่ของประเทศเป็นเชื้อเพลิที่สะอาดและเหมาะกับการนำมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้งนี้ ในต่างประเทศมีการนำก๊าซแอลเอ็นจีเข้ามาใช้ในหลายอุตสาหกรรมเนื่องจากเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดและเผาไหม้ที่สมบูรณ์เพราะคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกต่ำทำให้มีส่วนช่วยลดโลกร้อนจึงเหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรมที่ให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญเป็นพลังงานที่ให้ค่าความร้อนสูงกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่นและมีความคุ้มค่ากว่า จุดเด่นอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องความสะดวกในการขนส่งเพราะเป็นก๊าซที่ขนส่งได้ในปริมาณมาก ปตท.จึงนำก๊าซแอลเอ็นจีเข้ามาเพื่อใช้เป็นพลังงานเทรนด์ใหม่ในภาคอุตสาหกรรมของประเทศและ “บิ๊กแก๊ส” ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ค้ากลุ่มแรกของปตท.เพื่อทำสัญญาซื้อขายก๊าซแอลเอ็นจีไปจำหน่ายให้กับลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งระยะเวลาของสัญญากว่า 10 ปีและสามารถต่อไปอีกคราวละ 10 ปี

 
ในขณะนี้ “บิ๊กแก๊ส” เริ่มดำเนินการนำเสนอก๊าซธรรมชาติแอลเอ็นจีให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายแล้ว โดยใช้ทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้ดูแลลูกค้า และแนะนำถึงความคุ้มค่าในการประหยัดพลังงานจากการใช้ก๊าซแอลเอ็นจีดังกล่าวอีกทั้ง ด้วยความพร้อมด้านเงินลงทุนของบริษัท จึงยินดีให้ความร่วมมือในการออกแบบ รวมทั้งลงทุนก่อสร้างระบบท่อส่งและอุปกรณ์จัดเก็บก๊าซให้กับลูกค้า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯมุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนบริษัทฯจึงมั่นใจว่าก๊าซแอลเอ็นจีดังกล่าวจะได้รับความสนใจจากกลุ่มโรงงานที่มีอยู่ทั่วประเทศอย่างแน่นอน เนื่องจากลูกค้าจะได้รับความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดจากการใช้ก๊าซดังกล่าว