วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 06:44 น.

เศรษฐกิจ

เอสซีจี-ศิริราชเปิดตัว“ศูนย์ความรู้สูงวัย”

วันศุกร์ ที่ 09 มีนาคม พ.ศ. 2561, 11.12 น.
tags : scg

เอสซีจี-ศิริราชเปิดตัว“ศูนย์ความรู้สูงวัย”

 

 

ศิริราช - เอสซีจี เปิดตัว “ศูนย์ความรู้สูงวัย” พร้อมแจกหนังสือ “ชีวิตดี…ออกแบบได้” รองรับสังคมผู้สูงอายุ เพื่อสุขภาวะที่ดีในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

 

 

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า “อีกไม่นานประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  นับเป็นเรื่องที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงให้ความห่วงใยในพสกนิกรของพระองค์ ด้วยตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนของผู้สูงอายุ และเพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลยังคงมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการรักษาโรคแก่ผู้ป่วยทุกกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และมีโรคเฉพาะทางที่จำเป็นต้องให้การรักษาอย่างถูกต้อง และใส่ใจเป็นพิเศษ 

 

 

ทั้งนี้จึงเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการพัฒนางานวิจัย เพื่อให้เกิดองค์ความรู้เฉพาะทางสำหรับกลุ่มผู้ป่วยสูงวัย  โดยได้รับความร่วมมือจากเอสซีจีต่อยอดจากงานวิจัย ในการผนวกองค์ความรู้ทั้งด้านการแพทย์และด้านการอยู่อาศัยเข้าด้วยกัน จัดตั้งเป็น “ศูนย์ความรู้สูงวัย” ซึ่งเป็นศูนย์ความรู้ด้านที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อให้เป็นพื้นที่ฝึกปฏิบัติก่อนออกจากโรงพยาบาลและกลับบ้าน ตลอดจนเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคผู้สูงอายุที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิต รวมทั้งความรู้ด้านการเตรียมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุด้วย ทั้งนี้ยังมีนำองค์ความรู้ต่าง ๆ มาจัดทำเป็นหนังสือ “คู่มือความรู้ผู้สูงวัย” เพื่อเผยแพร่ไปยังประชาชนผู้สนใจทั่วไปให้ได้รับความรู้ที่ไม่จำกัดอยู่เฉพาะที่ศูนย์นี้เท่านั้น ซึ่งการร่วมมือกันในครั้งนี้ นอกจากจะให้บริการและรักษาผู้ป่วยได้ครบวงจรมากขึ้น  อันเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรของโรงพยาบาล ผู้ป่วย และญาติ ได้มีพื้นที่ที่สามารถมาทดลองและฝึกปฏิบัติจริง ถือเป็นการเตรียมตัวก่อนออกจากโรงพยาบาลไปใช้ชีวิตด้วยตัวเองที่บ้านอย่างไม่ติดขัดแล้ว ยังถือเป็นการเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้กับประชาชนทั่วไปอีกด้วย โดยมุ่งหวังให้ผู้สูงอายุได้มีสุขภาวะที่ดีในสภาพแวดล้อมที่จัดเตรียมไว้อย่างเหมาะสม”

 

 

นายนิธิ ภัทรโชค รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้างและจัดจำหน่าย ในกลุ่มธุรกิจเอสซีจี ซิเมนต์ – ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง กล่าวว่า “เอสซีจี  ให้ความสำคัญกับเรื่องผู้สูงอายุมาโดยตลอด โดยมีการต่อยอดและพัฒนาความรู้ด้านนวัตกรรมที่อยู่อาศัยมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการศึกษาวิจัยเชิงลึกเพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้สูงอายุ  และได้เปิดตัว เอสซีจี เอลเดอร์แคร์ โซลูชั่น (SCG Eldercare Solution) มาตั้งแต่ปี 2557 โดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและบริการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย เพื่อให้ผู้สูงวัยสามารถใช้ชีวิตได้ด้วยตัวเอง อย่างอิสระ สะดวกปลอดภัย และมีสุขภาวะที่ดี ภายในบ้านร่วมกับสมาชิกภายในครอบครัว