วันพุธ ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561 08:15 น.

เศรษฐกิจ

ขบ.กางแผนแม่บทระยะ20ปีพัฒนารูปแบบขนส่ง

วันศุกร์ ที่ 09 มีนาคม พ.ศ. 2561, 13.22 น.

ขบ.กางแผนแม่บทระยะ20ปีพัฒนารูปแบบขนส่ง

       

นายเชิดชัย สนั่นศรีสาคร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก(ขบ.)เปิดเผยภายหลังเปิดการสัมมนาเพื่อรายงานผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ พร้อมนำเสนอแผนแม่บทในการดำเนินการและการพัฒนาสถานีขนส่งคนโดยสารระยะ 20 ปี และแนวคิดการออกแบบสถานีขนส่งในอนาคต ตามโครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทในการดำเนินการและการพัฒนาสถานีขนส่งคนโดยสาร ซึ่งร่างแผนแม่บทการพัฒนาสถานีขนส่งคนโดยสารระยะ 20 ปี แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะสั้น 1-5 ปี (2561-2565) ระยะกลาง 6-10 ปี (2566-2570) ระยะยาว 11-20 ปี (2571-2580) โดยกรมการขนส่งทางบก และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสถานีขนส่งคนโดยสาร เพื่อทดสอบแนวคิดและความเป็นไปได้ของการนำแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้คัดเลือกสถานีขนส่งคนโดยสารในชุมชนเมืองที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในแต่ละภูมิภาคจำนวน 5 แห่ง ได้แก่ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร), สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสงขลา, สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง, สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมา และสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นพื้นที่ศึกษานำร่องในการจัดทำแผนปฏิบัติการระยะเร่งด่วน 5 ปี เพื่อพัฒนาให้สถานีขนส่งคนโดยสารนำร่องให้เป็นต้นแบบการพัฒนาสถานีขนส่งคนโดยสารในอนาคต
       

สำหรับแผนแม่บทในการดำเนินการและการพัฒนาสถานีขนส่งคนโดยสาร ประกอบด้วยการพัฒนา 4 ด้าน ประกอบด้วย การพัฒนาทางกายภาพโครงสร้างพื้นฐานสถานีขนส่งคนโดยสารเพื่อเพิ่มระดับการให้บริการและพื้นที่การให้บริการ / การพัฒนาระบบและรูปแบบบริหารจัดการสถานีอย่างมีประสิทธิภาพ /การปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง /และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจยุคดิจิตอล (Digital Economy) และแผนปฏิบัติการระยะเร่งด่วนมุ่งเน้นการพัฒนา 3 ด้าน คือ การปรับปรุงทางกายภาพโครงสร้างสถานี /การทดลองนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ/และกำกับดูแลกิจการของสถานี และการพัฒนาตามลักษณะและบริบทเฉพาะของแต่ละสถานี
       

 

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกให้ความสำคัญกับการเพิ่มพื้นที่รองรับปริมาณผู้โดยสารและรถโดยสาร พร้อมปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนทุกกลุ่มเพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างเท่าเทียม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อยกระดับการให้บริการภายในสถานีขนส่งและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการตารางการเดินรถ เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ประชาชน เตรียมนำระบบ Smart Bus Terminal และระบบ GPS Tracking ที่กำหนดให้ติดตั้งในรถโดยสารสาธารณะทุกคัน มาใช้เชื่อมโยงกับศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS เพื่อติดตามการเดินรถ พร้อมแสดงเวลาเข้า-ออก เช่นเดียวกับสนามบิน เช่น ใช้ระบบตรวจเช็กเวลาเข้าออกรถอัตโนมัติ /ระบบขายตั๋วร่วม/ระบบบริหารจัดการช่องจอดอัตโนมัติ /การพัฒนาระบบการเชื่อมต่อกับการขนส่งระบบอื่นๆ ทุกโหมดการเดินทางตามนโยบาย One Transport ของกระทรวงคมนาคม คาดว่าจะเริ่มให้บริการเพื่อให้ทันต่อการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

 
 

หน้าแรก » เศรษฐกิจ