วันอังคาร ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 09:11 น.

เศรษฐกิจ

ศิษย์ "ปัญญาภิวัฒน์ฯ" ทำ "เมนูอักษรเบรลล์" เพื่อผู้พิการทางสายตา

วันจันทร์ ที่ 09 เมษายน พ.ศ. 2561, 09.02 น.

ฝันที่ยิ่งใหญ่ของคนตัวเล็ก...สองนักเรียนปัญญาภิวัฒน์ฯ

ทำ "เมนูอักษรเบรลล์" เพื่อผู้พิการทางสายตา

 
 
 
หากลองมองโลกให้กว้างขึ้น จะพบว่ามีหลากหลายเรื่องราวที่ร อให้เราได้เรียนรู้อยู่อย่างไม่ รู้จบ ภาพเหตุการณ์ที่หมุนเวียนไปในแต่ ละวันอาจดูเหมือนเป็นวั นธรรมดาทั่วๆไป หากแต่ถ้าเราลองหยุด "สังเกต" สิ่งรอบข้างที่เราได้เห็นกันอยู่ทุกวันจนชินตาก็อาจทำให้เราได้เห็นบางสิ่งเล็กๆ ที่ซ่อนอยู่ในนั้น ให้กลายเป็นความจริงขึ้นมา  ดังเช่นความฝันของ "ธีรเมธ สัมพันธสิทธิ์" และ "อรรถพล ชนะมาร" สองนักเรียนปวส. ชั้นปีที่ 1 สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  ที่ได้นำประสบการณ์ช่วงหนึ่งขอ งชีวิต มาคิดค้นนวัตกรรมเพื่อสังคมส่งต่ อให้กลุ่มคนที่พวกเขาอยากจะช่ วยเหลือ...
 
 
 
               
นายอรรถพล  ชนะมาร หนึ่งใน 2 นวัตกรน้อย  เล่าถึงที่มาของนวัตกรรมเพื่อสั งคมชิ้นนี้ว่า   ย้อนไปตอนที่ผมและเพื่อนเรียนชั้นปวช.1  สาขาธุรกิจค้าปลีก  วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  ซึ่งเปิดสอนในหลักสูตรทวิภาคี คือ การเรียนภาคทฤษฎีควบคู่ไปกับการ ฝึกปฏิบัติงาน  ทำให้พวกผมได้รับทั้งความรู้จาก ในห้องเรียนและได้ประสบการณ์จาก การฝึกทำงานจริง  วันหนึ่งอาจารย์ได้ให้โจทย์ในกา รคิดค้นนวัตกรรมด้านการบริการเป็ นการบ้าน  เราทั้ง 2 คน จึงนึกย้อนไปถึงประสบการณ์ที่ฝึ กปฎิบัติงานที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ที่ตั้งอยู่ในย่านที่มีผู้พิการ ทางสายตาอาศัยอยู่ และจากการสังเกต  เรียนรู้พฤติกรรมของลูกค้า โดยเฉพาะพี่ๆผู้พิการทางสายตาที่มักจะ สั่งแต่เมนูเดิมซ้ำ ๆ และเมื่อถามก็ได้พบคำตอบว่า พี่ๆเขาไม่ทราบว่าในร้านขายสินค้ าอะไรบ้าง   ทำให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะคิดค้ นสิ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกในกา รเลือกซื้อสินค้า จึงเป็นที่มาของโครงการ "เมนูอักษรเบรลล์เพื่อผู้พิการท างสายตา"  ขึ้นครับ 
 
 
ด้าน นายธีรเมธ สัมพันธสิทธิ์ บอกเล่าถึงความภูมิใจที่มีต่อผล งานว่า ในความคิดแรก พวกผมอยากจะทำหนังสือเมนูอาหารที่ ช่วยให้ผู้พิการทางสายตาสามารถสั่ งอาหารได้สะดวกมากขึ้น  จึงเข้าไปขอคำปรึกษาที่ 'ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคน ตาบอด' และเมื่อไปถึงก็ได้รับการสนับสนุ นจากพี่เจ้าหน้าที่ซึ่งก็พิการท างสายตาให้คำแนะนำและช่วยเหลื อในเรื่องการจัดพิมพ์หนังสืออั กษรเบรลล์ในทุกขั้นตอนจนทำให้ พวกผมได้เมนูอักษรเบรลล์เพื่อผู้ พิการทางสายตาเล่มนี้ขึ้นมา และเมื่อทำสำเร็จก็ได้นำมาให้พี่ๆผู้พิการทางสายตาที่มาใช้บริกา รในร้านฯได้ลองใช้และสั่งของจริ ง  ซึ่งก็ช่วยให้พี่ๆเค้าเลือกซื้ อสินค้าได้หลากหลายมากขึ้น พี่บางท่านบอกกับผมว่าช่วยให้เข าสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้ นและดีใจที่มีคนใส่ใจและนึกถึง ต่อมาทางวิทยาลัยฯได้จัดงาน Excellent Model School นิทรรศการวิชาการและโครงการหน่อ นวัตกรรม ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2559 พวกผมจึงนำผลงานชิ้นนี้ส่งเข้าป ระกวดและได้รับรางวัลชนะเลิศ ซึ่งก็ยิ่งทำให้พวกผมภูมิใจกับผ ลงานที่พวกเราต่างตั้งใจคิดค้นขึ้ นมาครับ 
 
 
 
 
แต่ความฝันของทั้งคู่ยังไม่หยุด เพียงเท่านี้ หากแต่ทั้ง 2 ยังคิดพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมให้มี เสียงประกอบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้พิการ ทางสายตามากขึ้น พร้อมกับเพิ่มหมวดสินค้าลงในเมนู เพื่อความหลากหลายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้มองไปถึงการช่วย เหลือและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ พิการทางด้านอื่นๆอย่าง ผู้พิการที่นั่งรถเข็น อีกด้วย
 
 
 
"ผมหวังว่าผลงานชิ้นนี้จะช่วยจุ ดประกายความคิดให้กับหลายๆคนในก ารสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับสังคม โดยเฉพาะกับคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิ ด  โดยเริ่มต้นจากการสังเกตสิ่งเล็ กๆน้อยๆรอบตัวว่าเราจะสามารถทำอ ะไรให้เกิดประโยชน์กับสังคมบ้าง   การทำอะไรใหม่ๆไม่ต้องกลัวผิดหรื อถูก  ขอแค่ให้ได้ "ลอง" เพราะถ้าไม่ลองก็ไม่เกิดสิ่งใหม่ ๆ"
 
 
 ถึงแม้ "หนังสือเมนูอักษรเบรลล์" จะเป็นเพียงหนึ่งในผลงานนวัตกรร มของนักเรียนตัวเล็กๆ แต่ด้วยความฝันที่อยากจะช่วยเหลื อคนกลุ่มหนึ่งในสังคมด้วยหั วใจที่ยิ่งใหญ่ ทำให้วันนี้ "เมนูอักษรเบรลล์" ได้ถูกหยิบและนำไปพัฒนาให้ใช้งา นได้จริง เพื่อแบ่งปันโอกาสดีๆ ให้กับผู้พิการทางสายตาเพื่อให้ พวกเขาได้รับสิ่งดีๆ และความสะดวกสบายในชีวิตมากขึ้น ด้วยเช่นกัน