วันเสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 02:37 น.

เศรษฐกิจ

ดีเดย์ 1พ.ค.บอร์ดกฟผ.จ้างผู้ว่าคนใหม่

วันศุกร์ ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561, 15.49 น.
tags : กฟผ.

ดีเดย์ 1พ.ค.บอร์ดกฟผ.จ้างผู้ว่าคนใหม่

 

บอร์ด กฟผ.ลงนามคำสั่งจ้างและแต่งตั้งผู้ว่า กฟผ.เป็นอย่างทางการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.นี้เป็นต้นไป

นายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์ รองผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 27 เม.ย.นี้  อนุสนธิ มติคณะกรรมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในการประชุม ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 21 ก.พ.2561 ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 24 เม.ย.2561 ได้มีการจัดจ้างและแต่งตั้งนายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งมีนายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ ประธานกรรมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ บอร์ดกฟผ. เป็นผู้ร่วมลงนามในครั้งนี้ด้วย

 

 

 ทั้งนี้อาศัยอำนาตามความในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงแต่งตั้งให้นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตามเงื่อนไขและสัญญาจ้างที่มีต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป