วันศุกร์ ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 19:10 น.

เศรษฐกิจ

ทล.เปิดศูนย์One Stop Service แล้ว

วันศุกร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561, 15.06 น.

ทล.เปิดศูนย์One Stop Service แล้ว
 

 

นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า กรมทางหลวงได้จัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE CENTER) ในการขออนุญาตเครื่องจักรเครื่องกล เช่น รถขุด รถตัก และมีนํ้าหนักยานพาหนะรวมนํ้าหนักบรรทุกหรือนํ้าหนักลงเพลาเกินกว่าที่ที่กฎหมายกำหนด หรือการขนย้ายเครื่องจักรในงานก่อสร้างและงานบำรุงรักษาต่างๆ ซึ่งรถดังกล่าวจะมีลักษณะเป็นพิเศษ ขนาดใหญ่ บรรทุกเครื่องจักรขนาดใหญ่การวิ่งบนทางหลวงได้จะต้องทำการขออนุญาตเดินรถพิเศษ บนทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทานกับกรมทางหลวง ซึ่งที่ผ่านมา ได้มีสถิติการขออนุญาตเพิ่มขึ้น ในทุกปี เนื่องจากปัจจุบันมีโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่เป็นจำนวนมากตามนโยบายของรัฐบาล ดังนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการรวมถึงเป็นการอำนวยความความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางกรมทางหลวงจึงได้จัดตั้งศูนย์ One Stop Service เพื่อการขออนุญาตเดินรถพิเศษ บนทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน ขึ้น โดยตั้งอยู่ที่ณ อาคารจอดรถ 6 ชั้น ชั้น 1 กรมทางหลวง ถนนพระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร เป็นจุดบริการเบ็ดเสร็จในการขออนุญาตดังกล่าว พร้อมทั้งลดกระบวนการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ ทั้งด้านข้อมูล และระยะเวลาการดำเนินงานโดยตั้งเป้าหมายให้สามารถอนุญาตได้ภายใน 15 วัน จากเดิม 61 วัน

 

อย่างไรก็ตาม การดำเนินการต้องใช้ระยะเวลานาน เพราะต้องผ่านการตรวจสอบหลายขั้นตอนเช่นเส้นทางเดินรถต้นทาง ถึงปลายทาง จะต้องมีการคำนวณและได้รับการรับรองจากวิศกรในด้านต่างๆ เช่น เรื่องโครงสร้างสะพานว่ารถจะผ่านได้หรือไม่ มีความปลอดภัยแค่ใหน ลักษณะกายภาพของถนน ฯลฯ ตลอดจนรูปแบบการบริหารด้านความปลอดภัยในการใช้ทางหลวง ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ขออนุญาตเองรวมถึงความปลอดภัยของผู้ร่วมทางด้วย