วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562 07:33 น.

เศรษฐกิจ

ไทยร่วมลงนามพิธีสาร4สมาชิกอาเซียน

วันศุกร์ ที่ 09 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561, 16.46 น.

ไทยร่วมลงนามพิธีสาร4สมาชิกอาเซียน

         

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน(ATM) ครั้งที่ 24 ทั้งนี้ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการขนส่งโดยเฉพาะด้าน การขนส่งทางบกทางอากาศทางน้ำ การอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งและการขนส่งและได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือการขนส่งกลับประเทศคู่เจรจา ทั้งนี้ ในการเจรจา และการลงนามในครั้งนี้นั้น ประกอบด้วย1. ด้านการอากาศ ได้ลงนามพิธีสาร4 ว่าด้วยสิทธิการทำการบินเชื่อมจุดในประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้ความตกลงพหุภาคีอาเซียนว่าด้วยการอย่างเต็มที่ของบริการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศ ซึ่งการบินภายในกลุ่มอาเซียน โดยลดอุปสรรคของการให้บริการเพื่อส่งเสริมการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของนักท่องเที่ยวและรองรับการเดินทางที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในอนาคต และมุ่งเน้นการเป็นตลาดการบินเดียวของอาเซียน
         

 

2.ด้านการขนส่งทางน้ำได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความปลอดภัยและการตรวจควบคุมเรือที่ไม่อยู่ใต้การบังคับของอนุสัญญาระหว่างประเทศประเทศสมาชิกอาเซียนและการรับรองแนวทางการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัย ของเรือที่ไม่อยู่ภายใต้การบังคับของอนุสัญญาเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย การตรวจสอบเรือที่ไม่ดูภายใต้การบังคับของอนุสัญญา เพิ่มความพยายามในการรวมตัวเป็นตลาดการแข่งขันทางทะเลร่วมอาเชียน บังคับใช้ในประเภทเรือขนาดบรรทุก 500ตันกรอสโดยจะต้องเป็นมาตรฐานปฏิบัติต้องเป็นของอาเซียน

นอกจากนี้รัฐมนตรีขนส่งอาเซียนได้ให้การรับรองแผนป้องกันขจัดมลพิษทางน้ำ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยกลไกความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียนสำหรับการ


เตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลและการรับรองมาตรฐานและวิธีปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยของอาเซียน
       

3.ด้านการขนส่งทางบก ได้ให้สัตยาบันพิธีสาร 1ตามกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าแดงครบทุกประเทศ เมื่อกุมภาพันธ์ 2561 และลงนามสารพิธีที่2การกำหนดด่านพรมแดน โดยเป็นการนำไปสู่การให้สัตยาบันของกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามแดนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าภายในภูมิภาคอาเซียน
         

4.ส่วนด้านการขนส่งอย่างยั่งยืนได้ให้การรับรองเอกสาร3ฉบับ 1.แผนที่นำทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานขนาดเล็กในอาเซียน/ 2.แนวทางและวิธีการจัดทำตัวชี้วัดเพื่อติดตามรายงานและทบทวนด้านการขนส่งที่ยั่งยืนในอาเซียน /และ3.ยุทธศาสตร์อย่างยั่งในอาเซี่ยน สำหรับความร่วมมือด้านขนส่งระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาได้การรองรับแผนความร่วมมือด้านการขนส่งอาเซียน-จีน ปี 2561-2563 โดยประเทศสมาชิกอาเซียนจีนให้สัตยาบันความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศระหว่างอาเซียนจีนตลอดจนพิธีสาร 1และพิธีสาร 2 สำหรับความร่วมมืออาเซียน -ญี่ปุ่น ตามแผนงานหุ้นส่วนด้านการขนส่งอาเซียน-ญี่ปุ่น ตลอดจนข้อริเริ่มใหม่ภายใต้แผนงานหุ้นส่วนด้านการขนส่ง และในความร่วมมือระหว่างอาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อให้เจราจาจัดทำความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศระหว่างอาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีครั้งที่2 ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2562 เพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงและการขนส่งระหว่างภูมิภาคอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลี