วันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 01:31 น.

เศรษฐกิจ

ธอส.รวมพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

วันพฤหัสบดี ที่ 06 ธันวาคม พ.ศ. 2561, 21.46 น.

ธอส.รวมพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

 

คณะผู้บริหาร และพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์  รวมพลังกันประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ พร้อมกันทุกสาขาทั่วประเทศทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานทั้งของธนาคาร และพนักงานทุกคนโดยกล่าวคำปฏิญาณตนร่วมกันว่า จะประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่กระทำการทุจริต จะยึดมั่นในความยุติธรรม ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ปกป้องเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเจริญรอยตามพระยุคลบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ด้วยจิตอาสาพร้อมทำความดีด้วยหัวใจ นอกจากนี้ยังได้ประกาศนโยบาย No Gift Policy : งดรับของขวัญในทุกเทศกาล เพียงนึกถึงก็ดีใจแล้ว ซึ่งการประกาศเจตนารมนณ์ร่วมกันทุกสาขาทั่วประเทศในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมในการผนึกพลังต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ ยึดมั่นคุณธรรมในการดำเนินงาน มีการบริหารงานที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ รวมถึงการให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของธนาคารต่อไป และยังสะท้อนให้เห็นถึงการเป็นองค์กรที่ได้รับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใ สในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สูงสุดเป็นอันดับ 1 ถึง 2 ปีซ้อนอีกด้วย เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561