วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 12:25 น.

เศรษฐกิจ

PEA เปิดลงทะเบียนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วันเสาร์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561, 12.59 น.

PEA เปิดลงทะเบียนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 
PEA เปิดลงทะเบียนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ “ใช้ไฟฟรี” ไม่เกิน 230.- บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
 
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เปิดลงทะเบียนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ “ใช้ไฟฟรี” ไม่เกิน 230.- บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ตั้งแต่วันนี้ถึง - 31 มกราคม 2562  เพื่อรับสิทธิบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนในกรณีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน แต่หากใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือนให้ใช้สิทธิตามวงเงินในมาตรการนี้ 
 
 
ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 230.- บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือนโดยต้องชำระค่าไฟฟ้าเต็มจำนวนตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้า เริ่มตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนธันวาคม 2561 ถึง กันยายน 2562 และกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมจะโอนเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่องกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่ใช้เกินวงเงินที่กำหนดผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด
 
ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถลงทะเบียนขอใช้สิทธิช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดังนี้
 
1. ลงทะเบียนที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, PEA Shop และ PEA Mobile Shop ทุกแห่ง 
 
1.1 ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องแสดงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าหรือใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน 
1.2 พนักงาน PEA บันทึกข้อมูลในระบบ 
1.3 PEA ยืนยันการลงทะเบียนผ่านระบบ SMS 
 
2. ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่าน www.pea.co.th หรือ PEA Smart Plus
 
2.1 ผู้ใช้ไฟฟ้าบันทึกข้อมูลตามที่ PEA กำหนด 
2.2 PEA ยืนยันการลงทะเบียนผ่านระบบ SMS 
 
3.ลงทะเบียนผ่านตัวแทนเก็บเงินค่าไฟฟ้า 
 
3.1 ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องแสดงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และใบแจ้งค่าไฟฟ้าหรือใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน 
3.2 ผู้ใช้ไฟฟ้ากรอกแบบฟอร์มขอใช้สิทธิ 
3.3 ตัวแทนเก็บเงินค่าไฟฟ้านำแบบฟอร์มมายื่นให้พนักงาน PEA เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบ 
3.4 PEA ยืนยันการลงทะเบียนผ่านระบบ SMS
 
4. ลงทะเบียนผ่านช่องทาง 1129 PEA Call Center 
4.1 เจ้าหน้าที่สอบถามข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า และบันทึกข้อมูลตามที่ PEA กำหนด 
4.2 PEA ยืนยันการลงทะเบียนผ่านระบบ SMS 
5.QR Code
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร 02-109-2345  หรือ Call Center กรมบัญชีกลาง โทร 02-270-6400