วันพุธ ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561 19:37 น.

เศรษฐกิจ

ประชาชนไทย 60 % ยังไม่เข้าใจ Thailand 4.0

วันพฤหัสบดี ที่ 09 มีนาคม พ.ศ. 2560, 15.50 น.

ประชาชนไทย 60 % ยังไม่เข้าใจ Thailand 4.0

 

ธุรกิจบัณฑิตย์โพล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ทำการสำรวจประชาชนทั่วไป เรื่อง "ความรู้ ความเข้าใจ Thailand 4.0"  จำนวน 1,033 คน ผลปรากฎว่า

 

"นโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล" มีคนที่มีความรู้และความเข้าใจเพียง ร้อยละ 35.50   มีคนที่รู้และเข้าใจมากเพียงแค่ ร้อยละ 4.84   ในขณะที่คนที่ยังไม่เข้าใจนโยบายThailand 4.0 เลยมีถึง ร้อยละ 59.66 ในจำนวนนี้มีคนที่ไม่รู้เรื่องThailand 4.0 ร้อยละ 38.22     รู้แต่ไม่เข้าใจ ร้อยละ 21.44 

 

ผลกระทบจากการใช้นโยบายThailand 4.0  มีคนที่ตอบว่าได้รับผลกระทบ ร้อยละ 45.14  และไม่ได้รับผลกระทบ ร้อยละ 54.86  ซึ่งเรื่องที่ได้รับผลกระทบ และมีผลต่อการดำเนินชีวิตต่อประชาชนมากที่สุด  คือผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ร้อยละ 50.88       ด้านการทำงาน ร้อยละ 48.93      ด้านเทคโนโลยี ร้อยละ 44.25      ด้านการศึกษา ร้อยละ 38.21      ด้านอื่นๆ ร้อยละ 2.53 

 

และเมื่อถามว่ามีแผนที่จะรับมือปรับปรุงพัฒนาตนเองอย่างไร พบว่า 1 ใน 5 หรือคิดเป็นร้อยละ 21.08 ระบุว่าไม่ทำอะไรใช้ชีวิตตามปกติ    ส่วนที่เหลือระบุว่า   1.ต้องทำการศึกษาเพิ่มเติม ร้อยละ 32.67     2. เรียนรู้ด้านเทคโนโยลีให้ทันสมัย ร้อยละ 27.87      3. พัฒนาตนเองในด้านอาชีพ ร้อยละ 12.99      4. ให้ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ร้อยละ 3.90    และ 5. อื่นๆ ร้อยละ 0.29

 

สำหรับประเด็นการอุปโภค บริโภคสินค้าหรือบริการจาก ธุรกิจ Startup ที่ได้รับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลนั้น  มีคนเพียง ร้อยละ 32.94 ที่รู้ว่าสินค้าหรือบริการใดเป็นธุรกิจ Startup และในจำนวนนี้ไม่เคยใช้บริการเลยมีร้อยละ 69.56    ที่เหลือ ร้อยละ 30.44 เคยใช้บริการในธุรกิจ Startup  ส่วนประชาชนที่เคยใช้บริการนั้นเกินครึ่งยังไม่เชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยของสินค้าและบริการธุรกิจ Startup 

 

หน้าแรก » เศรษฐกิจ