วันเสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 15:19 น.

เศรษฐกิจ

ไทย-ญี่ปุ่น เร่งศึกษาแผนแม่บทรถไฟฟ้า

วันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560, 13.21 น.

ไทย-ญี่ปุ่น เร่งศึกษาแผนแม่บทรถไฟฟ้า

 
     
 
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการสัมมนา "Defing  the 2 Blueprint for Bangkok Mass Rapid Transit"โดยมีนายอะกิฮิโกะ อุชิคะวะ อัครราชทูตฝ่ายเศรษฐกิจ สถานเอกอัคราราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และผู้เกี่ยวข้องร่วมสัมมนา เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจต่อการจัดทำแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงพื้นที่ต่อเนื่อง ระยะที่(M-MAP 2)  
       
 
นายอาคม กล่าวว่า สำหรับการศึกษาแผนแม่บทระยะที่ 2 (M-MAP 2)  นั้นได้รับความร่วมมือจากประเทศญี่ปุ่น โดยองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น หรือไจก้า ให้ความสนับสนุนทำการศึกษาทั้งหมด โดยจะจัดทำแผนดังกล่าวร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ทั้งนี้ จะทบทวนเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งทางราง ที่มีอยู่ในแผนแม่บทของไทยระยะที่1 ก่อนจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณา อย่างน้อยจะต้องให้เสร็จทั้ง 10 สาย  ถือว่าเป็นโครงข่ายหลัก ส่วนระยะที่2 จะเน้นที่โครงข่ายย่อย เพื่อให้ครอบคลุมโครงข่ายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้มากที่สุด โดยการออกแบบจะต้องคำนึกถึงการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วย โดยเฉพาะพื้นที่สถานี และย่านธุรกิจการค้า  เพื่อเป็นโอกาสเชื่อมระหว่างระบบขนส่งและย่านธุรกิจ
   
 
อย่างไรก็ตาม ยังให้ความสำคัญเรื่องของการวางแผนต่อยอดเมืองใหม่ ซึ่งจะต้องดำเนินการควบคู่กับโครงสร้างพื้นฐาน ถือว่าเป็นการบูรณาการใหม่ โดยที่ผ่านมาจะเน้นหนักด้านโครงสร้างพื้นฐานเท่านั้น แต่การบูรณาการใหม่ตีองทำควบคู่กันไปด้วย จึงจะสมบูรณ์  และอย่างไรก็ตาม จะต้องเร่งผลักดันการสร้างอุตสาหกรรมราง ซึ่งได้อธิบายทางไจก้าว่ารัฐบาลไทยได้ให้การสนับสนุนเรื่องการลงทุนระบบรางกว่า 80% โดยจะเกิดความสอดคล้องเรื่องของการสร้างงานในระบบได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ด้านการพัฒนาบุคลากรนั้น ได้นำเสนอให้ทาไจก้าช่วยพิจารณาเรื่องการวางแผนว่าระยะที่1 และระยะที่2 ว่าจะเป็ในรูปแบบใด ทั้งนี้ รัฐบาลชุดปัจจุบันจะเร่งทำการศึกษาทั้ง 2ระยะให้เสร็จสมบูรณ์  ก่อนจะส่งต่อรายละเอียดผลการศึกษาให้กับรัฐบาลชุดใหม่ เพื่อดำเนินการในส่วนของระยะที่3  ว่าได้ศึกษาทั้ง2ระยะ ประกอบด้วย  โครงข่ายย่อย และโครงข่ายหลักว่าต้องเพิ่มเติมอย่างไรบ้างนั้นถือว่าสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20ปี
   
 
นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กล่าวว่า สนข.ได้กำหนดระบบขนส่งมวลชนทางรางที่จำเป็นสำหรับกรุงเทพมหานคร  และพื้นที่ต่อเนื่อง ระยะเวลา 20ปี ตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย ปี2558-2565 โดยในแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนสายหลักและสายรองในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลระยะ2 ได้กำหนดกรบแนวคิดการพัฒนาเพื่อการเชื่อมต่ออย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเพิ่มการรองรับโครงข่ายรถไฟฟ้าให้สอดคล้องกับการเติบโตของเมือง ทั้งนี้ หลังจากการสัมมนาครั้งนี้ ไจก้า และสนข.จะสรุปรายละเอียดเพื่อนำมาใช้ประกอบการศึกษาจัดทำแผนแม่บทระยะที่ 2 (M-MAP 2)  ต่อไป