วันอังคาร ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561 11:30 น.

เศรษฐกิจ

คมนาคมเร่งบูรณาการขนส่งภูเก็ต

วันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560, 16.41 น.

คมนาคมเร่งบูรณาการขนส่งภูเก็ต

 

 

       นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลัง  เป็นประธานการสัมมนาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหาการจราจรของ จังหวัดภูเก็ต และบรรยายพิเศษ เรื่อง"กระทรวงคมนาคมกับการขับเคลื่อนภูเก็ตสู่การเป็นนครแห่งอันดามัน" ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ตถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในระดับโลก สร้างรายได้เข้าประเทศ หลายแสนล้านบาท มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเฉลี่ยเดือนละมากกว่าหนึ่งล้านคนตลอดทั้งปี ทําให้ปริมาณการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตเพิ่มสูงขึ้นมาก จึงส่งผลให้ โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของจังหวัดภูเก็ตที่มีอยู่ในปัจจุบัน ประกอบด้วย ท่าอากาศยาน ทางหลวง ท่าเรือ หรือระบบขนส่งสาธารณะ เกินขีดความสามารถในการรองรับและให้บริการได้ ก่อให้เกิดปัญหา ความไม่สะดวกในการเดินทาง โดยเฉพาะการเดินทางบนทางหลวงสายหลักของจังหวัดภูเก็ต ที่มีสภาพ การจราจรติดขัดอย่างรุนแรง โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน ทําให้การเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยว ระหว่างท่าอากาศยานหรือจากจังหวัดพังงา กับแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงในตัวเมืองภูเก็ตใช้ระยะเวลาในการ เดินทางนาน ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดภูเก็ต กระทรวงคมนาคมได้เล็งเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากปัญหาการจราจรของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งหากไม่เร่งดําเนินการ แก้ไขปัญหาแล้วจะกระทบต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวภูเก็ต รวมถึงการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต อย่างแน่นอนและส่งผลกระทบต่อรายได้และเศรษฐกิจของประเทศในที่สุด

       

ด้านนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กล่าวว่า การจัดสัมมนาในครั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ โดยมีการเสนอเรื่องของโครงข่ายเชื่อมโยงให้เกิดความสมบูรณ์ในแง่ของการเดินทาง ทั้งเรื่องของการสร้างถนน และการเพิ่มช่องจราจร ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถเพิ่มการรองรับของปริมาณรถที่มากขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้มอบหมายให้ กรมทางหลวง (ทล.) และกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เป็นหน่วยงานศึกษารายละเอียดดังกล่าว ว่าจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่และรูปแบบใด 

           

สำหรับเส้นทางคมนาคมขนส่งหลักของจังหวัดภูเก็ตคือทางหลวงหมายเลข402 ที่เชื่อมระหว่างจังหวัดพังงากับจังหวัดภูเก็ต  ในขณะนี้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดเป็นอย่างมาก สาเหตุหลักคือการใช้รถส่วนบุคคลในการเดินทางเพิ่มมากขึ้น อย่างต่อเนื่องจนเกินขีดความสามารถในการรองรับของถนน ประกอบกับระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองภูเก็ต ไม่ได้รับความนิยม และไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่