วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 16:43 น.

เศรษฐกิจ

ขนส่งแจงชัด Grab Taxi ไม่ผิดกฎหมาย

วันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560, 18.05 น.

 

ขนส่ง!!แจงชัด Grab Taxi ไม่ผิดกฎหมาย 

 

 

นายณันทพงศ์  เชิดชู รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.)  เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏในสื่อออนไลน์ กรณีเจ้าหน้าที่ทหารจับกุมผู้ขับรถแท็กซี่มิเตอร์ของสมาชิก Grab Taxi ข้อหาใช้แอพพลิเคชั่นโดยผิดกฎหมาย บริเวณหน้าห้างฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต นั้น กรมการขนส่งทางบกตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ารถแท็กซี่มิเตอร์คันดังกล่าวเป็นรถแท็กซี่ที่จดทะเบียนป้ายเหลืองถูกต้อง ตามกฎหมาย สามารถประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นเข้ามาเพิ่มทางเลือกและอำนวยความสะดวกให้บริการแก่ประชาชนผู้เรียกใช้บริการได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแต่อย่างใด ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้มีการชี้แจงผ่านทางสื่อสาธารณะอย่างต่อเนื่องในกรณีดังกล่าวมาโดยตลอด ทั้งยังพร้อมให้การสนับสนุนผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่นที่ปฏิบัติภายใต้กรอบของกฎหมายที่สามารถดำเนินการได้ เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกและประโยชน์สูงสุดของประชาชน ซึ่งในปัจจุบันมีรถแท็กซี่ในระบบเริ่มใช้แอพพลิเคชั่นเป็นสื่อกลางในการบริการ เช่น Grab Taxi, All Thai Taxi  ทั้งนี้ ในส่วนของประเด็นการให้บริการที่ผิดกฎหมายคือ การนำแอพพลิเคชั่นไปใช้เรียกรถยนต์ส่วนบุคคล (ป้ายดำ) เพื่อใช้รับจ้างขนส่งผู้โดยสาร ซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ฐานใช้รถยนต์ผิดประเภทจากที่จดทะเบียนไว้ ไม่ใช้มาตรค่าโดยสารตามที่ทางราชการกำหนด ผู้ขับรถไม่มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ ไม่เคยผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และไม่เข้าสู่ระบบทะเบียนของศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งหากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ประชาชนจะไม่ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมาย และกรณีเกิดเหตุไม่พึงประสงค์เป็นอันตรายต่อความปลอดภัย ภาครัฐจะไม่สามารถติดตามรถหรือคนขับรถมาดำเนินคดีตามกฎหมายได้

 

 

นายณันทพงศ์  กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบกเตรียมยกระดับมาตรฐานรถแท็กซี่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น มั่นใจ ความปลอดภัย โดยดำเนินโครงการ TAXI OK / TAXI VIP โดย โครงการ TAXI-OK เป็นการยกระดับการให้บริการแท็กซี่ในปัจจุบัน โดยการติดตั้ง GPS Tracking พร้อมอุปกรณ์แสดงตัวผู้ขับรถ, กล้อง CCTV, มีปุ่มฉุกเฉิน (ส่งข้อมูล Online มาที่ศูนย์ GPS ทันที), มีระบบแจ้งเตือนการใช้ความเร็ว รวมถึงจัดทำระบบเรียกใช้บริการผ่านแอพพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ เพื่อตอบโจทย์การเข้าถึงการให้บริการ เพิ่มความสะดวก ป้องกันปัญหาการปฏิเสธผู้โดยสาร การไม่เปิดมิเตอร์ ติดตามพฤติกรรมตลอดการให้บริการเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร และโครงการ TAXI VIP หรือรถแท็กซี่ชนิดพิเศษ เป็นการเพิ่มทางเลือกในการให้บริการของประชาชน โดยใช้รถที่มีมาตรฐานขนาดตัวรถและสมรรถนะที่สูงกว่ารถแท็กซี่ทั่วไป เพิ่มอุปกรณ์ส่วนควบสำหรับให้บริการที่มีความสะดวกมากขึ้น เพิ่มเติมจากข้อกำหนดการติดตั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ส่วนควบตามโครงการTAXI OK และมีมาตรค่าโดยสารที่สามารถแสดงตำแหน่งเมื่อผู้โดยสารเริ่มใช้บริการและสิ้นสุดการใช้บริการ อีกทั้งผู้ประกอบการต้องเป็นนิติบุคคล มีความพร้อมทางธุรกิจมีแผนการประกอบการแบบมืออาชีพ ซึ่งร่างกฎกระทรวงทั้งสองฉบับได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว เมื่อวัน  23 สิงหาคม 2559 ปัจจุบัน อยู่ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา ก่อนส่งกระทรวงคมนาคมลงนามประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้ต่อไป ซึ่งจะเป็นมาตรการในการยกระดับมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะเพิ่มขึ้น ควบคู่กับการกวดขันจับกุมผู้ให้บริการผิดกฎหมายทั้งรถนอกระบบและรถแท็กซี่ในระบบที่กระทำความผิดทุกกรณี เช่น เข้มงวดและลงโทษขั้นสูงสุดกับพนักงานขับรถที่ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร หรือไม่ใช้มาตรค่าโดยสาร เพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิประโยชน์ และเพื่อความปลอดภัยของประชาชน