วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 11:51 น.

เศรษฐกิจ

ไทยโชว์ศักยภาพประชุม

วันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560, 18.21 น.


ไทยโชว์ศักยภาพประชุม

 

 

ไทยโชว์ศักยภาพเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมด้านการรับรองระบบงานระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เตรียมลงนามยอมรับร่วมการรับรองระบบการจัดการพลังงาน รองรับการแข่งขันในตลาดโลก ผนึกสมอ.ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดประชุม 2017APLAC/PAC Joint Annual Meeting

 

นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุม 2017 APLAC/PAC Joint AnnualMeeting ว่า ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การภูมิภาคแปซิฟิกว่าด้วยการรับรองระบบงาน(Pacific Accreditation Cooperation – PAC)และองค์การภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ (Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation – APLAC)ซึ่งเป็นองค์การชำนัญพิเศษภายใต้กรอบเศรษฐกิจเอเปค (APEC SpecialistRegional Bodies) มาตั้งแต่ปี 2540เพื่อบรรลุถึงการยอมรับร่วมซึ่งกันและกัน (Mutual Recognition Arrangement – MRA)อันเป็นการอำนวยความสะดวกทางการค้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงอุตสาหกรรม โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

 

ในฐานะผู้แทนประเทศไทย ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆรวมถึงกาประชุมสามัญประจำปีมาอย่างต่อเนื่อง และในปี 2560 นี้นับเป็นโอกาสอันดีที่ สมอ. ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กรมวิทยาศาสตร์บริการ และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติในนามของหน่วยงานภายใต้คณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (NationalAccreditation Council – NAC) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2017 APLAC/PACJoint Annual Meeting ระหว่างวันที่ 16-24 มิถุนายน 2560 ณโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานครซึ่งถือเป็นเวทีสำคัญในการทำงานร่วมของประเทศสมาชิกเพื่อกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการรับรองระบบงานให้สมาชิกใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อการยอมรับร่วมในผลการรับรองระบบงานขอประเทศสมาชิกซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกทางการค้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก นอกจากนี้ประเทศไทยจะรับการตรวจประเมินระบบจากองค์การดังกล่าวเพื่อยืนยันขีดความสามารถของประเทศและแสดงความเป็นผู้นำด้านการตรวจสอบและรับรองด้วย

 

ทั้งนี้ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีขององค์การภูมิภาคแปซิฟิกว่าด้วยการรับรองระบบงาน(Pacific Accreditation Cooperation – PAC) ในครั้งนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการลงนามข้อตกลงการยอมรับร่วมในผลการตรวจสอบและรับรอง(Multilateral Recognition Arrangement – MLA)ในสาขาระบบการจัดการพลังงาน (ISO 50001)โดยมีสมาชิกที่ได้ร่วมลงนามเป็นกลุ่มแรก จำนวน 4 ประเทศ ประกอบด้วย SAC(สิงค์โปร)TAF (ไต้หวัน) JAB (ญี่ปุ่น) และ NSC (ไทย) ทั้งนี้มีกำหนดการลงนามการยอมรับร่วมดังกล่าวในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560ที่จะถึงนี้

 

การเข้าร่วมลงนามในข้อตกลงการยอมรับร่วมครั้งนี้จะส่งผลให้การรับรองระบบการจัดการพลังงาน ของประเทศไทยเป็นที่ยอมรับของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งจะช่วยให้เกิดการอำนวยความสะดวกทางการค้าโดยใช้หลักการของความเชื่อมั่นในความเท่าเทียมกันทางวิชาการของระบบการตรวจสอบและรับรองของประเทศคู่ค้าว่ามีระบบเป็นไปตามมาตรฐานสากล