วันอังคาร ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561 15:41 น.

เศรษฐกิจ

กฟน.เดินหน้าเปลี่ยนสายไฟใต้ดิน

วันจันทร์ ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560, 16.41 น.


กฟน.เดินหน้าเปลี่ยนสายไฟใต้ดิน

 

 

กฟน. จัดพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม โครงการเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินอีก 2 โครงการ 6,810ล้านบาท หวังสร้างความมั่นใจให้แก่ภาคประชาสังคม

 

นายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดเผยภายหลังพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) “งานก่อสร้างโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ด ิน โครงการพระราม 3 ช่วงสถานีต้นทางถนนตก - สะพานพระราม 9” โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานทั้ง 3 ฝ่าย ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง หน่วยงานเอกชนผู้เข้าร่วมการเสนอราคา และผู้สังเกตการณ์ ร่วมลงนามข้อตกลงคุณธรรม โดยมีกรรมการการไฟฟ้านครหลวง ผู้บริหารของการไฟฟ้านครหลวง และหน่วยงานภายนอก ซึ่งประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย กรมบัญชีกลาง สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปานครหลวงการประปาส่วนภูมิภาค เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามดังกล่าว เพื่อสร้างความโปร่งใสในการดำเนินโครงการด้วยการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานเอกชนที่สนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง อีกทั้งเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของทุกฝ่ายที่จะปฏิบัติหน้าที่โดยซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้

 

ทั้งนี้การไฟฟ้านครหลวงในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่จำหน่ายกระแสไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มาเป็นมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานของพนักงานการไฟฟ้านครหลวงมาโดยตลอด อีกทั้งยังเป็นการดำเนินงานตามนโยบายคณะรัฐมนตรีที่ได้มีมติเห็นชอบให้นำข้อตกลงคุณธรรมมาใช้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในโครงการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ โดยคัดเลือกโครงการที่เป็นภารกิจหลักของแต่ละหน่วยงานที่มีมูลค่า ตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป เพื่อจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ในการลงนามร่วมกันระหว่าง 3 ฝ่าย คือ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนผู้เข้าร่วมการเสนอราคาหรือเสนองาน และผู้สังเกตการณ์ว่าจะไม่กระทำการใดๆ ที่ส่อไปในทางทุจริตประพฤติมิชอบ

 

นายชัยยงค์ กล่าวว่า ในปี 2559 กฟน. ได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินโครงการนนทรี ซึ่งทำให้เกิดความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมาตรฐานมากขึ้น โดยมี ผู้สังเกตการณ์ เข้าไปดูทุกกระบวนการตั้งแต่การเขียนทีโออาร์ไปจนถึงการรับมอบงาน ซึ่งจากการรายงานของผู้สังเกตการณ์กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ กฟน. ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการฯ พบว่าไม่มีการทุจริตหรือสิ่งผิดปกติ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด สำหรับปี 2560 โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการพระราม 3 ช่วงสถานีต้นทางถนนตก - สะพานพระราม 9 ในครั้งนี้ ถือเป็นการจัดพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ครั้งที่ 2 โดยเป็นเส้นทางหนึ่งที่กำลังเริ่มดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้าง มีวงเงินในการจัดหาว่าจ้าง 1,946.98 ล้านบาท มีกรอบระยะเวลาการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในปี 2564 ซึ่งหน่วยงานเอกชนที่สนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง มีกำหนดให้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิค - เปิดซองทางเทคนิค (opening date) ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560

 

ในปี 2560 กรมบัญชีกลางได้แจ้งรายชื่อโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับคัดเลือกให้ กฟน. จัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) อีก 2 โครงการ คือ โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการรัชดาภิเษก พระราม 9 มูลค่า 4,250 ล้านบาท และโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน ในถนนจรัญสนิทวงศ์ (ตามแนวรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน) 2,560 ล้านบาท ซึ่งโครงการทั้ง2 เป็นประมาณ 6,810ล้านบาท จะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ภาคประชาสังคมว่า โครงการดังกล่าวจะปลอดจากการทุจริต เงินงบประมาณสำหรับการดำเนินโครงการจะถูกใช้อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง เพื่อยกระดับความโปร่งใสในระดับองค์กรและระดับประเทศต่อไป