วันอังคาร ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 17:16 น.

เศรษฐกิจ

สนข.ตั้งเป้าอีก5ปี ยอดใช้ระบบสาธาณะเพิ่ม30%

วันศุกร์ ที่ 01 กันยายน พ.ศ. 2560, 14.44 น.

สนข.ตั้งเป้าอีก5ปี ยอดใช้ระบบสาธาณะเพิ่ม30%

   

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการสัมมนารับฟังความคิดเห็น ครั้งที่1 โครงการศึกษาสำรวจความต้องการการเดินทาง และปรับปรุงฐานข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้า เพื่อการวางแผนระบบขนส่งของประเทศ ว่าจากนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่12 (พ.ศ.2560-2564) เรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม กระทรวงคมนาคม โดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ในฐานะหน่วยงานจัดทำนโยบายและแผนการขนส่งของประเทศ  และนำเสนอนโยบายการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร รวมถึงการเลือกใช้ระบบขนส่งและจราจรที่เหมาะสมกับการพัฒนา และจัดลำดับความสำคัญของโครงการ ทั้งนี้ การจัดทำการศึกษาพัฒนาแบบจำลองด้านการขนส่งและจราจร และปรับปรุงฐานข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้านั้น จึงเป็นข้อมูลสำคัญและเป็นข้อมูลหลักสำหรับการพัฒนาแบบจำลองด้านการจราจรและขนส่ง เพื่อนำมาวิเคราะห์แผนงานโครงการต่างๆ ตามนโยบายรัฐบาลได้อย่างถูกต้อง เพื่อสอดคล้องกับสภาวการณ์เศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

   

"สนข.ถือเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการสำรวจข้อมูลการเดินทางในส่วนของคน และการทำฐานข้อมูลภาคขนส่งสินค้า ทั้งนี้ สนข.ต้องรวบรวมข้อมูลดังกล่าว เพื่อการวางแผนระบบขนส่งของประเทศ โดยมีกรอบดำเนินงานประกอบด้วย 1.เพื่อสำรวจความต้องการการเดินทาง และพฤติกรรมการเดินทาง เพื่อเปรียบเทียบแบบจำลองด้านการขนส่งและจราจรให้มีความแม่นยำและทันสมัย สอดคล้องกับพฤติกรรมและลักษณะการเดินทางที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใช้ในการวางแผนและแก้ไขปัญหาด้านการขนส่งและจราจร /2.ศึกษาจัดทำฐานข้อมูลเชิงลึกด้านพฤติกรรมการเดินทางของประชากรในพื้นที่นำร่องในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อวิเคราะห์สภาพการจราจร และขนส่งในระดับเชิงกิจกรรม /3. ศึกษาสำรวจจัดเก็บข้อมูลและจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการขนส่งและจราจรที่เป็นปัจจุบัน /และ4.จัดทำสารสนเทศเชิงบริหาร อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา ตั้งแต่ 2538 ก็ได้สำรวจจัดทำข้อมูล แต่เนื่องจากสภาพเมืองที่เปลี่ยนไป ลักษณะการเดินทางที่เปลี่ยน ฐานข้อมูลเดิมอาจจจะไม่ทันสมัย ซึ่งการจัดทำโครงการศึกษาดังกล่าวสนข.จะใช้ระยะเวลา 16เดือน โดยเริ่มศึกษาไปตั้งแต่เดือนม.ค.2560-พ.ค.2561" นายชัยวัฒน์ กล่าว

     

สำหรับสัดส่วนการเดินทางในปัจจุบันของประชาชนกรุงเทพฯพบว่าการใช้ระบบขนส่งสาธารณะมีประมาณร้อยละ 8 ที่เหลือจะเป็นพฤติกรรมใช้รถส่วนบุคคลประมาณร้อยละ92 คาดว่าภายหลังจากการเชื่อมต่อรถไฟฟ้า 10เส้นทางได้สมบูรณ์ จะทำให้ตัวเลขของผู้ใช้บริการสาธารณะจะเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งในเบื้องต้นตั้งเป้าว่าภายใน 4-5ปี ข้างหน้า จะมีประชาชนหันมาให้บริการขนส่งสาธารณะได้ถึงร้อยละ 30 ทั้งนี้ หากประชาชนให้ความสนใจที่จะเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะจะลดลงพลังงาน /ลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม/ลดอุบัติเหตุ/และการบริหารจัดการในการเดินทางจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น