วันพฤหัสบดี ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 09:27 น.

เศรษฐกิจ

สนข.น้อมนำศาสตร์พระราชาดำเนินโครงการ

วันจันทร์ ที่ 09 ตุลาคม พ.ศ. 2560, 19.46 น.

 

สนข.น้อมนำศาสตร์พระราชาดำเนินโครงการ

     

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยถึงการจัดงานปาฐกถาพิเศษ "ธ ทรงเป็นครูวิศวกรรมจราจรของแผ่นดิน" โดยดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 15 ปี สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

     

ทั้งนี้ สนข.ได้ปฎิบัติภารกิจหน้าที่ในการเสนอแนะนโยบายและจัดทำแผนยุทธศาสตร์แผนแม่บท แผนงานต่างๆ ด้านการขนส่งและจราจร ทั้งทางถนน ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ รวมทั้งผลักดันขับเคลื่อนแผนงาน /โครงการ/มาตรการต่างๆ ให้เกิดผลสำเร็จในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย จัดทำแผนพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและการเดินทางในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้วยระบบรถไฟฟ้า 10 เส้นทาง  / จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบรถไฟไทย พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นนโยบายที่รัฐบาลในสมัยนั้นให้ความสำคัญในการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งทางรางระหว่างเมือง ให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมทั่วประเทศ/ จัดทำแผนแม่บทโครงข่ายถนนและสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพมหานคร    และปริมณฑล เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร ทำให้ประชาชนสามารถเดินทางระหว่างพื้นที่สองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น /จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ 8 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2558-2565 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ระบบคมนาคมขนส่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการเสริมสร้างรากฐานความมั่นคงทางสังคม ทางเศรษฐกิจ ความปลอดภัยในการเดินทาง และสร้างโอกาสเสริมศักยภาพให้มี ความพร้อมในการแข่งขันของประเทศไทย

หน้าแรก » เศรษฐกิจ