วันอังคาร ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 17:32 น.

การศึกษา

ปรับระบบสอบเข้ามหา'ลัยแก้ปัญหากั๊กที่เรียน

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่าเมื่อเร็ว ๆนี้ ที่ประชุม ทปอ. ได้พิจารณาร่วมกันในการปรับกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ด้วยหลักการ ดังนี้

21 ก.พ. 2560