วันเสาร์ ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561 17:43 น.

การศึกษา

กรมหม่อนไหม สร้างทายาทระดับอุดมศึกษา

วันศุกร์ ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561, 15.24 น.

กรมหม่อนไหม สร้างทายาทระดับอุดมศึกษา

 
 
กรมหม่อนไหม   เดินหน้า สานต่อโครงการทายาทหม่อนไหม  สนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ บรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  เพื่ออนุรักษ์ และสืบสานอาชีพปลูกหม่อน-เลี้ยงไหมให้คงอยู่คู่เกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน  เดินหน้า จับมือมหาวิทยาลัยฯ และกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)  สร้างทายาทหม่อนไหมในสถาบันอุดมศึกษา ตชด.ทั่วประเทศ  ขณะมีแผนเร่งสร้าง “ไหมอาสา” ตั้งเป้ากว่า 500 คนทั่วประเทศ   และยังมีแผนขึ้นทะเบียน เชิดชูเกียรติครูภูมิปัญญาหม่อนไหม   เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านครูภูมิปัญญาฯ ปสู่เกษตรกรรุ่นไหม  พร้อมเดินหน้าชู Smart Farmer ดัน Smart Production หวังก้าวเป็น Smart Office  ปี 2561  
 
 
นางสุดารัตน์    วัชรคุปต์    เหล่าวิชยา    อธิบดีกรมหม่อนไหม  กล่าวว่า    การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านหม่อนไหมทุกระดับ เป็นหนึ่งภารกิจที่กรมหม่อนไหมตั้งเป้าเร่งสานต่อเพื่อยกระดับสมรรถนะบุคลากรให้มีศักยภาพสูงขึ้นตามนโยบายกระทรวงเกษตรฯ โดยเบื้องต้นมีเป้าหมายพัฒนาบุคลากรและเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหมทุกระดับให้เป็นสมาร์ทออฟฟิศเซอร์ (Smart Officer) ที่มีความรู้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านหม่อนไหม อาทิ การเลี้ยงไหม การทอผ้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหม รวมถึงผลงานวิจัยที่ประสบผลสำเร็จ และข้อมูลด้านเศรษฐกิจและตลาดสินค้าหม่อนไปยังเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

             
โดยใน  ปี 2561  มีแผนเร่งสร้าง “ไหมอาสา” เป้าหมายจำนวนกว่า 500 คนทั่วประเทศ เพื่อทำหน้าที่ประสานและเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงการทำงานระหว่างกรมหม่อนไหมและเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแบบเข้าถึงทุกพื้นที่ เช่น ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับหม่อนไหม รายงานข้อมูลและช่วยเหลือเกษตรกรหม่อนไหมที่ประสบปัญหาพิบัติภัย  ติดตามภาวะราคาและตลาดเส้นไหม  รวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาเบื้องต้นและสอบถามถึงความต้องการของเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เป็นต้น คาดว่า จะเป็นกลไกช่วยเติมเต็มการพัฒนาหม่อนไหมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

               
ขณะเดียวกันยังมีแผนขึ้นทะเบียนครูภูมิปัญญาหม่อนไหม    โดยจะเร่งคัดเลือกและจัดทำฐานข้อมูลครูภูมิปัญญาหม่อนไหมให้ชัดเจน และส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านครูภูมิปัญญาหม่อนไหม อีกทั้งยังดำเนินการเชิดชูเกียรติครูภูมิปัญญาหม่อนไหมด้วย ซึ่งจะช่วยถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาด้านหม่อนไหมไปสู่เกษตรกรรุ่นไหม เพื่ออนุรักษ์และสืบสานอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้คงอยู่คู่เกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน  และเตรียมแผนลงนามความร่วมมือกับ  กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนอาชีพด้านหม่อนไหมแก่ผู้สูงอายุ   ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  ให้มีอาชีพ และรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

                 
นอกจากนั้น ยังมีแผนดำเนินการสานต่อโครงการทายาทหม่อนไหม เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ บรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ เพื่ออนุรักษ์และสืบสานอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้คงอยู่ต่อไป โดยจะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ สร้างทายาทหม่อนไหมในสถาบันอุดมศึกษา และขยายความร่วมมือกับกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)  เพื่อสร้างทายาทหม่อนไหมในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ โดยกรมหม่อนไหมจะสนับสนุนทั้งองค์ความรู้การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมถึงสนับสนุนปัจจัยการผลิตพื้นฐาน เช่น พันธุ์หม่อน ไหมพันธุ์ดี  และเครื่องมืออุปกรณ์ในการเลี้ยงไหม สาวไหม และทอผ้า เป็นต้น เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษา เด็กนักเรียน และเยาวชนได้เรียนรู้และซึมซับอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และการพัฒนาธุรกิจต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นทางเลือกและช่วยสืบทอดอาชีพนี้ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนทางหนึ่ง

หน้าแรก » การศึกษา