วันอาทิตย์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561 12:21 น.

การศึกษา

ม.รามฯ ยันหลักสูตรมีมาตรฐาน ติง สกอ.ตรวจสอบข้อมูลก่อนเผยแพร่

วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561, 05.03 น.

ม.รามฯ ยันหลักสูตรมีมาตรฐาน ติง สกอ.ตรวจสอบข้อมูลก่อนเผยแพร่

 
               
                
จากกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)ได้ประกาศรายชื่อหลักสูตรที่ไม่ผ่านการประเมินคุณภาพของสถาบันการศึกษาต่างๆ จำนวน 182 หลักสูตร จากทั้งหมด 9,099 หลักสูตร ซึ่งระบุว่า เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหงถึงจำนวน 40 หลักสูตร นั้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ยืนยันจัดการศึกษามีมาตรฐานและคุณภาพ ข้อมูลที่ สกอ.เปิดเผยคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง ติง สกอ.ควรรอบคอบ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันการศึกษา
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง และคณะผู้บริหาร แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนถึงกรณีดังกล่าวว่า ข้อมูลที่ สกอ.เปิดเผยนั้นคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ทำให้มหาวิทยาลัยเสียชื่อเสียงเป็นอย่างมาก เพราะจำนวนหลักสูตรที่กล่าวถึงเป็นข้อมูลเก่าที่มหาวิทยาลัยปิดหลักสูตรไปแล้ว 23 หลักสูตร หลักสูตรที่ไม่เคยเปิดรับนักศึกษา จำนวน 1 หลักสูตร หลักสูตรที่งดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2560 จำนวน 6 หลักสูตร และปีการศึกษา 2561 จำนวน 1 หลักสูตร ส่วนหลักสูตรที่เหลือได้ดำเนินการปรับปรุงเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ และส่ง สกอ.รับทราบแล้ว
                
ทั้งนี้ สาเหตุที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน เนื่องจากจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เพราะมีอาจารย์บางท่านเกษียณอายุราชการ ย้ายสังกัด หรือลาศึกษาต่อ ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้เปิดรับอาจารย์ประจำหลักสูตรมาทดแทนแล้ว  อย่างไรก็ตาม ผลผลิตของมหาวิทยาลัยรามคำแหงยังเป็นที่ยอมรับจากสังคม ทั้งเรื่องการมีงานทำของบัณฑิต ความพึงพอใจของนายจ้างต่อคุณภาพบัณฑิต รวมทั้งผลงานทางวิชาการระดับชาติของอาจารย์
 
              
อธิการบดี ม.ร. ยืนยันว่า 46 ปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดการศึกษามีมาตรฐานและมีคุณภาพ เห็นได้จากบัณฑิตที่ผลิตออกไปรับใช้สังคมจำนวนหลายแสนคนประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับจากนายจ้างในทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน จึงขอฝาก สกอ.ถึงเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนควรใช้ความระมัดระวัง รอบคอบ และตรวจสอบให้ชัดเจนก่อน มิฉะนั้นจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสถาบันการศึกษาในภาพรวมอย่างเช่นกรณีที่เกิดขึ้นครั้งนี้

หน้าแรก » การศึกษา