วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562 03:16 น.

การศึกษา

"มจร"คลอดหลักสูตรป.ตรีพุทธนานาชาติ

วันเสาร์ ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2561, 16.53 น.
tags : มจร

"มจร"คลอดหลักสูตรป.ตรีพุทธนานาชาติ

รองรับนิสิตต่างประเทศ ุมุ่งสร้างสันติสุขให้กับสังคมโลกยุคดิจิทัล

 


วันที่ 27 ม.ค.2561 พระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ได้ลงนามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องโครงสร้างหลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ พ.ศ.2561 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27  มกราคม 2561 เป็นต้นไป 

 

ทั้งนี้หลักสูตรปริญญาตรีในระดับนานาชาติ จะมี 120 หน่วยกิตเท่านั้น  เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการเปิดสอนปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เน้นกลุ่มเป้าหมายนิสิตที่มีความสามารถพิเศษ (Talent) จากสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ทั้งภาคพื้นยุโรป อเมริกา ออสเตรีย เอเซีย และเเอฟริกา  นิสิตกลุ่มนี้จะเข้ามาศึกษาพร้อมกับทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรพระพุทธศาสนาต่างๆ ทั่วโลก เพื่อพัฒนาให้เป็นพระธรรมทูตที่สามารถออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วโลก ทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติ สอดรับกับความต้องการของสังคมโลกที่กำลังต้องการสันติสุขในสังคมยุคดิจิทัล

 

พระมหาหรรษา ธัมมหาโส ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติและหลักสูตรสันติศึกษา มจร กล่าวว่า ที่ผ่านมาวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ เปิดรับเฉพาะปริญญาโทและปริญญาเอกเท่านั้น  นี่จะเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกของมหาวิทยาลัย ที่จะเปิดหลักสูตรปริญญา สาขาพระพุทธศาสนาในระดับนานาชาติ จึงนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของมหาจุฬาฯ ที่จะเปิดหลักสูตรปริญญาตรี สาขาพระพุทธศาสนาในระดับนานาชาติ

 

หน้าแรก » การศึกษา