วันศุกร์ ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 14:44 น.

การศึกษา

“ศธจ.บุรีรัมย์” จัด OPEN HOUSE เปิดโลกอาชีพ 60

วันศุกร์ ที่ 09 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561, 13.19 น.

 “ศธจ.บุรีรัมย์”  จัด  OPEN HOUSE เปิดโลกอาชีพ 60

 
 
นายสมศักดิ์ ชอบทาดี ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิด OPEN HOUSE  กิจกรรม เปิดโลกอาชีพ 60 โดยมีนายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้ อานวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ พร้อมผู้บริหาร ครู นักศึกษา ให้การต้อนรับ ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เพื่อสนองนโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่มีนโยบายในการเพิ่มปริมาณผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และกิจกรรม  OPEN HOUSE  ที่จัดขึ้นในครั้งนี้มีการจัดนิทรรศการการเรียนการสอนวิชาชีพ การแข่งขันการตอบปัญหาด้านวิชาชีพ งานแนะแนวการจัดหางาน ที่หลากหลาย 108  อาชีพ