วันพฤหัสบดี ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561 18:01 น.

การศึกษา

เปิดตัวมูลนิธิพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพวันมาฆะ

วันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561, 11.11 น.

เปิดตัวมูลนิธิพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพวันมาฆะ

 


"สันติศึกษา มจร" ร่วมกับสำนักงานศาลยุติธรรมและสถาบันพนะปกเกล้า จัดงาน "มาฆบูชา:วันเมตตาสากลโลก" 28 ก.พ.นี้ พร้อมเปิดตัวมูลนิธิพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ 

 

วันที่ 14 ก.พ.2561 เนื่องจากวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2561 เป็นวันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญของชาวพุทธเถรวาท เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน คือ พระโคตมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา โดยมีหลักการที่สำคัญ 3 ประการคือ การไม่ทำบาปทั้งปวง การทำกุศลให้ถึงพร้อม การทำจิตใจให้บริสุทธิ์  นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2549 รัฐบาลไทยได้ประกาศให้วันมาฆบูชาเป็น "วันกตัญญูแห่งชาติ" เนื่องจากในสังคมไทยปัจจุบัน หญิงสาวมักเสียตัวในวันวาเลนไทน์ หลายหน่วยงานจึงพยายามรณรงค์ให้วันมาฆบูชาเป็นวันแห่งความรัก (อันบริสุทธิ์) แทน

 

พระมหาหรรษา ธัมมหาโส ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC) และหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า เปิดเผยว่า เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาดังกล่าว หลักสูตรปริญญาโท-เอก สาขาสันติศึกษา มจร ร่วมกับสำนักงานศาลยุติธรรม และสถาบันพนะปกเกล้า จัดงาน "มาฆบูชา:วันเมตตาสากลโลก" ในวันที่ 28 ก.พ. 2561 เวลา 08:30 น. ห้องเธียร์เตอร์ C มจร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบพระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มจร นายวิรัช ชินวินิจกุล องคมนตรี นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 

 

"เนื่องจากวันมาฆบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศสันติภาพแก่ชาวโลก อาศัยความสำคัญดังกล่าว จึงจะมีการเปิดตัวมูลนิธิพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพเพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุน ร่วมถึงการเผยแพร่งานด้านสันติภาพ ทั้งการให้รางวัลแก่นักสันติภาพทั่วโลก การสร้างเครือข่าย การสนับสนุนทุนการศึกษา การสนับสนุนการวิจัย และการพัฒนาหมู่บ้านสันติสุขในชุมชนทั้งในและต่างประเทศด้วย เพื่อให้สอดรับกับพุทธประสงค์ที่ได้ทรงวางรากฐานงานด้านสันติภาพเอาไว้ตราบจนมาถึงปัจจุบัน" พระมหาหรรษา ระบุ

 

นอกจากนี้ระหว่างวันที่  23-25 ก.พ. 2561 มจร  เชิญครูอาจารย์ บุคลากร พนักงาน นักศึกษาประชาชน และนิสิตป.โท-เอก เข้าร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนื่องในวันมาฆบูชา  ที่ มจร อ.วังน้อย  เพื่อแสวงหาธรรม นำชีวิตสู่ร่มเงาพระพุทธศาสนา เจริญภาวนา เพื่อความสงบรมเย็นสืบไป สามารถติดต่อสอบถามโทร.06-25374378 ไอดีไลน charnb007 หรือกรอกใบสมัครส่งมาที่ ch.koki2555@gmail.com ภายในวันที่ 20 ก.พ.2561

 

 

ขณะเดียวกันระหว่างวันที่ 26 ก.พ.-1 มี.ค.2561  ขอนิมนต์ เชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ทุกส่วนงาน ทุกหลักสูตร ทุกรูป/ท่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมงาน มาฆบูชา:วันภาวนาเพื่อสันติภาพโลก ที่ มจร อ.วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดงานโดย หลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา ร่วมกับ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ หลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ภาคพิเศษ) บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันวิปัสสนาธุระ และ ส่วนธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  กรอกข้อมูลออนไลน์ https://goo.gl/forms/43lBejCUFUPtkeMd2 หรือ ดาวโหลดใบเข้าร่วมงาน http://www.ps.mcu.ac.th/?p=2436