วันจันทร์ ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561 19:10 น.

การศึกษา

ม.ร.เชิดชูศิษย์เก่า ขึ้นแท่นผู้พิพากษา-อัยการผู้ช่วย

วันอังคาร ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561, 17.32 น.

ม.ร.เชิดชูศิษย์เก่า ขึ้นแท่นผู้พิพากษา-อัยการผู้ช่วย

 
 
ศิษย์เก่านิติศาสตร์ผงาดขึ้นดำรงตำแหน่งข้าราชการตุลาการ เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลชั้นต้น ผู้พิพากษาศาลหลายจังหวัด ด้านสำนักงานอัยการสูงสุด สอบเป็นข้าราชการอัยการ ตำแหน่งอัยการผู้ช่วย รามคำแหงภูมิใจมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติและองค์พ่อขุนฯที่ระลึกให้ศิษย์เก่าทำงานรับใช้ประเทศชาติในอาชีพที่เป็นเกียรติยศสูงสุดของนักกฎหมาย
                
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานโดยมีศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ที่ดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการตุลาการ และพนักงานอัยการช่วยราชการและปฏิบัติราชการ เข้ารับเกียรติบัตร จำนวน 36 คน
                
 
สำหรับรายชื่อศิษย์เก่าที่ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาประจำศาล และเข้ารับเกียรติบัตร ดังนี้ 1)นายธนสร สุทธิบดี 2)นายภูชิชย์ จิตรบุญ 3)นายอำนาจ โชติพงศ์แสงศรีมา 4)นายศิริวัตร์ เท่าบุรี 5)นายจตุพล แก้วรุ่งฟ้า 6)นายปวีณ ปิ่นประยงค์ 7)นายวีระยุทธ แสงไกร 8)นายวิศณุกร แทนรินทร์ 9)นายสุเนติ คงเทพ 10)นายอรุณ ดีวังพล 11) นายมนูญ จันทร์แก้ว 12)นายไพศาล ลูกจันทร์  13)นายวิษิฐร์ บัญชาพัฒนศักดา 14)นายวินิจ ประเทืองสถบดี 15)นายนิติรัฐ นาสมใจ 16)นายมงคล ลุ้งใส้     17)นางสาวนภสร วิจักษณบดี 18)นายมงคล สงปรางค์ 19)นายกรกฎ เพ็ชรมีศรี 20)นายอัครณัฏฐ์ รัตนตรัยเจริญ และ21)นายปริญญา จารวัฒน์
          
 
รายชื่อศิษย์เก่าที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอัยการผู้ช่วย และเข้ารับเกียรติบัตร ดังนี้ 1)นายสมณรรค์ บัวเกิด 2)นายปิติภัทร จักรเพชร 3)นายเกษมทรัพย์ คำสอน 4)นางสาวอังคณา โชติช่วง 5)นายชัยยุทธ ทองอินทร์ 6)พันตำรวจโทจักรกฤช ชูคง 7)นางสาวณัฐนันท์ บุระคำ 8)นายอนันต์ชัย คีรีกิจขจร 9)นายพิสุทธิ์ บัวแย้ม 10)นายจตุพร ศรีวัน 11)นายภาสกร เที่ยงพูนวงศ์  12)นายอาทรณ์ เกตุแก้ว 13)นายมิ่งวรินท์ ศรีศิริพงศ์ 14)นายสรวิชญ์ ใจงาม และ15)นายพงศ์ธาริน สมร 
 
 

หน้าแรก » การศึกษา