วันพุธ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561 20:45 น.

การศึกษา

มาฆบูชา!เปิดมูลนิธิพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ

วันพฤหัสบดี ที่ 01 มีนาคม พ.ศ. 2561, 11.26 น.

มาฆบูชา!เปิดมูลนิธิพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ

ยึดหลักการอุดมการณ์วิธีการของพระพุทธเจ้าในการสร้างสันติภาพ  สนับสนุนส่งเสริมการวิจัยเพื่อสันติภาพระดับโลก สร้างแรงบันดาลใจบุคคลผู้ทำงานด้านสันติภาพ

 

 

วันที่ 1 มี.ค.2561 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส รศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษาและผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาจุฬากล่าวว่า เป็นปณิธานอันแรงกล้าที่จะเปิดมูลนิธิพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ ในวันเมตตาสากลโลกซึ่งมีความสำคัญมาก เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้สร้างสันติภาพ ถือว่าเป็นแนวทางในการสร้างสันติภาพ ด้วยหลักการ อุดมการณ์ วิธีการ จึงถือวันนี้เป็นวันเปิดมูลนิธิพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพโลกพระพุทธเจ้าสนับสนุนคนทำงานด้านสันติภาพ บุคคลใดก็ตามที่มุ่งทำงานด้านสันติภาพและการวิจัยด้านสันติภาพเราจะสนับสนุนให้คนเหล่านี้ทำงานอย่างสะดวกสบาย เรามีเครือข่ายคือ สถาบันพระปกเกล้าและศาลยุติธรรม

 

พระมหาหรรษา กล่าวต่อว่า ได้เกิดแนวคิดการจัดตั้งมูลนิธิพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพขึ้น และได้จดทะเบียนถูกต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1)สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา การวิจัย เพื่อสันติภาพ 2)เผยแพร่แนวคิดและอุดมการณ์ด้านสันติภาพตามแนวพุทธสันติวิธี 3)สนับสนุนและส่งเสริมวิศวกรสันติภาพที่ทำงานเพื่อมนุษยชาติในระดับชาติและนานาชาติ 4)สร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างองค์กร หน่วยงานด้านสันติภาพระดับชาติและนานาชาติ 5)ดำเนินการและหรือร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายด้านสันติภาพ เพื่อสาธารณประโยชน์ 6)ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด โดยมีสำนักงานใหญ่ของมูลนิธิ ตั้งอยู่เลขที่ 63 ซอยริมคลองบางกอกน้อย แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

 

 

พระปราโมทย์ วาทโวิโท นิสิตปริญญาเอก สาขาสันติศึกษา  มจร กล่าวว่า  การเปิดมูลนิธิพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพในครั้งนี้ถือว่าเป็นเจตนาอันเต็มเปี่ยมด้วยความเมตตาของพระอาจารย์หรรษาในฐานะผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา ด้วยการสนับสนุนให้บุคคลที่ทำงานด้านสันติภาพ โดยยึดหลักการ อุดมการณ์ วิธีการของพระพุทธเจ้าในการสร้างสันติภาพในสังคมและมวลมนุษยชาติสืบไป 

หน้าแรก » การศึกษา