วันเสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 02:22 น.

การศึกษา

พระปลัดดร."มจร"มอบอุปกรณ์กีฬาร.ร.บ้านเกิด

วันพฤหัสบดี ที่ 08 มีนาคม พ.ศ. 2561, 16.03 น.

พระปลัดดร."มจร"มอบอุปกรณ์กีฬาร.ร.บ้านเกิด


วันที่ 8 มี.ค.2561 พระปราโมทย์ วาทโกวิโท วิทยากรกระบวนการธรรมะโอดี  นิสิตปริญญาเอก สาขาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า ร่วมมอบอุปกรณ์กีฬาการเรียนและเลี้ยงอาหารเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหอย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนักเรียน 50 คน ครู  6 คน ในโอกาสวันคล้ายวันเกิดพระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ดร. หัวหน้าภาคจิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว คณะครุศาสตร์ มจร ซึ่งบ้านหอยเป็นบ้านเกิดของพระปลัดสรวิชญ์ สมัยเป็นเด็กก็เคยเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ จึงเกิดพลังสำนึกรักบ้านเกิด นึกถึงเด็กเยาวชนในชุมชนของตนเอง ถือว่าเป็น "การรับผิดชอบต่อสังคม"ซึ่งทำตามตลอดหลายปีในช่วงวันเกิด เป็นการเปลี่ยนแปลงสังคมในจุดท่านยืน สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กเยาวชนมีกำลังใจ มีพลังในการศึกษาเล่าเรียนและให้กำลังใจคุณครูในการทำหน้าที่อย่างรู้ตื่นและเบิกบาน 

 

 

"ชีวิตจะมีคุณค่าเมื่อเราได้ทำเพื่อคนอื่นได้ช่วยเหลือผู้อื่น ในบรรดาสิ่งที่งอกงามขึ้นมาปัญญาจึงประเสริฐที่สุดเพราะฐานของชีวิตคือการศึกษาจงเชื่อมั่นในการเรียนรู้ ปัญญาของเจ้าชายสิทธัตถะงอกงามขึ้นใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ในคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะ เรียกว่าโพธิปัญญา พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความจริง ศาสนาแห่งความรู้ ศาสนาแห่งความรัก และศาสนาแห่งสันติ ทำให้ศาสนาพุทธแผ่ปกคลุมไปทั่วโลกซึ่งโลกใบนี้กำลังแสวงหาสันติภาพ เพราะโลกเสียสมดุลเป็นอย่างมาก เมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาของพระพุทธเจ้าจะช่วยให้โลกเกิดสันติภาพด้วยการให้โอกาสทางศึกษา จงยึดสุภาษิตที่ว่า " In Learning We Trust เราเชื่อมั่นในการเรียนรู้" วันนี้เราขอลายเซ็นคนอื่น ในอนาคตต้องมีคนมาขอลายเซ็นเรา ฝึกตนเองให้เต็มที่จึงจะได้พบกับสิ่งที่ดีที่สุด สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตว่า "ทนฺโต เสฏโฐ มนุสฺเสสุ ผู้ที่ฝึกตนแล้วประเสริฐสุด ฝรั่งก็มีสุภาษิตว่า Practice Makes Perfect การฝึกทำให้คนได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์" พระปราโมทย์ กล่าวและว่า

 

 

ฐานของชีวิตคือการศึกษา ซึ่งการศึกษาเหมือนไผ่โมโซ ใช้เวลาปลูกถึง 5 ปี ถึงจะโต ช่วงขณะ 5 ปี นั้น รากของไผ่หยั่งรากลึกสู่แหล่งน้ำแหล่งดินที่สมบูรณ์ลึกลงจนเจอปุ๋ยดีที่สุด เราต้องปลูกปรัชญาของไผ่โมโซลงไปในชีวิตของเรา ทำอะไรอย่าใจเร็ว วางแผนให้ดี อดทนให้เป็น รอคอยให้ได้ ดังนั้น จงเชื่อมั่นในการเรียนรู้ นักปราชญ์ท่านหนึ่งกล่าวว่า "ข้าพเจ้าให้ความสำคัญกับการศึกษา เพราะมีความเชื่อว่าผู้ได้รับการศึกษาจะกลับมาพัฒนาบ้านเมืองต่อไป" จึงขออนุโมทนาบุญเป็นกำลังใจให้กับพระปลัดสรวิชญ์ในการรับผิดชอบต่อสังคม สร้างพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม เปลี่ยนแปลงสังคมในจุดที่เรายืน ทำดีที่สุด ณ จุดที่เป็น

 

หน้าแรก » การศึกษา