วันจันทร์ ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561 19:37 น.

การศึกษา

วธ.ตั้งคณะทำงานติดตาม-ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมฯ 76 จังหวัด

วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561, 15.42 น.

วธ.ตั้งคณะทำงานติดตาม-ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมฯ 76 จังหวัด

          

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามนโยบายรัฐบาลในการสร้างคนดี สังคมดี ให้คนในชุมชนปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม ดังนั้น จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและเร่งรัดขับเคลื่อนการดำเนินงานชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

          

"คณะทำงานชุดนี้มี ดร.กล้า สมตระกูล เป็นประธานคณะทำงานฯ และมีคณะทำงานจากสำนักงานปลัด กระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา ร่วมกันกำกับดูแลและเร่งติดตามประเมินผลการดำเนินงานชุมชนคุณธรรมฯ ในพื้นที่ทุกจังหวัด ให้เป็นไปตามแผนงาน แนวทางและบรรลุเป้าหมาย รวมไปถึงลงพื้นที่ให้คำปรึกษา แนะนำ ให้กำลังใจ สนับสนุนช่วยเหลือการดำเนินงานชุมชนคุณธรรมฯ ให้มีศักยภาพพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ทั้งชุมชนที่อยู่ในระดับที่เพิ่งเข้าร่วมเป็น และได้รับการยกย่องว่าเป็นชุมชนคุณธรรมฯ รวมไปถึงชุมชนคุณธรรมฯต้นแบบ 701 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้สังคมดี ไม่มีการพนัน ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้ง ไม่ลักขโมย ไม่มียาเสพติด ฯลฯ ขอให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 76 จังหวัดขยายผลการดำเนินงานชุมชนคุณธรรมฯต้นแบบ 1 แห่ง ให้ได้ชุมชนคุณธรรมฯเพิ่มอีก 10 แห่ง เป็นต้น"

          

ปลัด วธ. กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ได้มอบนโยบายให้ สวจ. ต่อยอดชุมชนคุณธรรมฯ ลงพื้นที่ร่วมวิเคราะห์ ค้นหา และพัฒนาสินค้าของชุมชนคุณธรรมฯต้นแบบ พัฒนาเป็นของขวัญของฝาก ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย CPOT (Cultural Product Of Thailand) จากนั้นให้ศูนย์บันดาลไทยส่งวิ ทยากร พี่เลี้ยงเข้าไปช่วยดูแลพัฒนาเรื่องผลิตภัณฑ์ การออกแบบ จัดทำฐานข้อมูล ช่องทางการจำหน่าย จัดทำเทศกาลการแสดง เปิดเวทีซื้อขายแลกเปลี่ยน และเปิดเว็บไซต์สินค้าของศูนย์ บันดาลไทยให้เป็นที่รู้จักของผู้ ซื้อทั้งไทยและต่างประเทศ เพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนคุณธรรมฯ ให้เกิดความหยั่งยืนต่อไป

หน้าแรก » การศึกษา