วันอังคาร ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 09:52 น.

การศึกษา

อดีตเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายไทยมรณภาพแล้ว

วันจันทร์ ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2561, 20.53 น.

 อดีตเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายไทยมรณภาพแล้ว
 

พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร อดีตเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายไทยมรณภาพแล้ว ด้วยอาการสงบสิริอายุ ๘๙ ปี  ๖๙  พรรษา


เมื่อเวลา ๑๕.๑๘ น. วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร (เจริญ กิ๊นเจี๊ยวมหาเถระ) อดีตเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายแห่งประเทศไทย องค์ที่ 11 (ฝ่ายมหายาน)   อดีตเจ้าอาวาสวัดกุศลสมาคร เขตสัมพันธวงศ์ ถนนราชวงศ์ เยาวราช กรุงเทพฯ  อดีตประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๔  มรณภาพด้วยอาการสงบ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  สิริอายุ ๘๙ ปี  ๖๙  พรรษา
 

พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร (เจริญ กิ๊นเจี๊ยวมหาเถระ)  เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายแห่งประเทศไทย  เจ้าอาวาสวัดกุศลสมาคร เกิดเมื่อ วันที่ ๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๑ (ปีขาล) ที่ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี (โดยมารดาของท่านแจ้งเกิดช้าไปหนึ่งปี ซึ่งนับตามปฏิทินจันทรคติจีน อายุวัฒนมงคลครบ ๙๐ ปี บริบูรณ์)


นามเดิมว่า เจริญ  นามสกุล แซ่บู๊  ต่อมาเปลี่ยนเป็น ธรรมบูชาศีล บิดาชื่อ นายเภา แซ่บู๊   มารดาชื่อ นางแฉล้ม แซ่ตัน บรรพชาอุปสมบทเมื่อวันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๑  ณ พัทธสีมาวัดมงคลสมาคม ถนนแปลงนาม ตำบลอิศรานุภาพ อำเภอสัมพันธวงศ์ จังหวัดพระนคร  เวลา ๑๕.๓๐ น. โดยมีพระอุปัชฌาย์คือพระครูคณานัมสมณาจารย์ (เวียงหมาง) พระกรรมวาจาจารย์  พระครูบริหารอนัมพรต (ทงมิน) พระอนุสาวนาจารย์   องสุตบทบวร (บิ่นเลือง) ได้รับฉายา "กิ๊นเจี๊ยว"


งานด้านการปกครอง

พ.ศ. ๒๕๐๐  เป็นเจ้าอาวาสวัดกุศลสมาคร
พ.ศ. ๒๕๐๑  เป็นผู้ช่วยปลัดขวา ประจำคณะสงฆ์อนัมนิกาย
พ.ศ. ๒๕๐๕  เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ประจำคณะสงฆ์อนัมนิกาย
พ.ศ. ๒๕๑๐  เป็นรองปลัดขวา ประจำคณะสงฆ์อนัมนิกาย
พ.ศ. ๒๕๑๑  เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดถาวรวรารามหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
พ.ศ. ๒๕๑๑  เป็นกรรมการสงฆ์อนัมนิกาย ประจำคณะสงฆ์อนัมนิกาย
พ.ศ. ๒๕๑๒  เป็นปลัดขวา ประจำคณะสงฆ์อนัมนิกาย
พ.ศ. ๒๕๑๘  เป็นผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย
พ.ศ. ๒๕๒๘  เป็นเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๒๙  เป็นพระอุปัชฌาย์ แห่งคณะสงฆ์อนัมนิกาย
พ.ศ. ๒๕๓๙  เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมงคลสมาคม กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดศรัทธายิ้มพานิชวราราม จังหวัดสมุทรสาคร
พ.ศ. ๒๕๔๘  เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญารามบางม่วง จังหวัดนครปฐม
พ.ศ. ๒๕๓๒ - ๒๕๕๘ ผู้จัดการโรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัย กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

งานพิเศษ

พ.ศ. ๒๕๑๘  เป็นประธานคณะกรรมการสงฆ์ ประกอบพิธีกงเต๊กบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ใน     รัชกาลที่ ๗  ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
พ.ศ. ๒๕๒๘  เป็นประธานนำพระเถระผู้ทรงสมณศักดิ์ฝ่ายอนัมนิกาย เข้าถวายพระพรชัยมงคลในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๕ ธันวาคม โดยสลับกับคณะสงฆ์จีนนิกายปีเว้นปี
พ.ศ. ๒๕๓๘  เป็นประธานคณะกรรมการสงฆ์ ประกอบพิธีกงเต๊กบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๘
พ.ศ. ๒๕๕๑  เป็นประธานคณะกรรมการสงฆ์ ประกอบพิธีกงเต๊กบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
พ.ศ. ๒๕๕๔   เป็นประธานคณะกรรมการสงฆ์ ประกอบพิธีกงเต๊กบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี  ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

โล่เกียรติคุณและพัดสมนาคุณ

พ.ศ. ๒๕๓๒  รับโล่เกียรติคุณ สังคมสงเคราะห์ จากสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์
รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร สาขาผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
พ.ศ. ๒๕๓๔   รับพระราชทานเข็มที่ระลึก มจร. จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พ.ศ. ๒๕๓๕   รับประทานปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
พ.ศ. ๒๕๔๐   รับโล่เกียรติคุณ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พ.ศ. ๒๕๕๑   รับประทานปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จากสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

สมณศักดิ์

พ.ศ.๒๕๐๐     เป็นพระอธิการ
พ.ศ.๒๕๐๑     เป็น องอนนตสรภัญ
พ.ศ.๒๕๑๐     เป็น องสรพจนสุนทร
พ.ศ.๒๕๑๒     เป็นองสรภาณมธุรส
พ.ศ.๒๕๑๘     เป็นพระครูบริหารอนัมพรต
พ.ศ.๒๕๓๐     เป็นพระราชาคณะเทียบชั้นราช ในราชทินนามที่ พระคณานัมธรรมวิธานาจารย์
พ.ศ.๒๕๓๕    เป็นพระราชาคณะเทียบชั้นเทพ ในราชทินนามที่ พระคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร
พ.ศ.๒๕๓๙   เป็นพระราชาคณะเทียบชั้นธรรม ในราชทินนามที่พระคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร บริหารพุทธบริษัทอนัมวิเนต นิเทศอนัมปริยัติโกศล วิมลธรรมานุศาสก์มหา คณิสร์ บรมนริศรานุวัตร
พ.ศ.๒๕๔๒   เป็นพระราชาคณะเทียบชั้นธรรม (พิเศษ) ในราชทินนามที่ พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร พุทธบริษัทอนัมวิเนต นิเทศอนัมปริยัติโกศล วิมลธรรมานุศาสก์มหาคณิสร์ บรมนริศรานุวัตร

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดกุศลสมาคร เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายแห่งประเทศไทย พระอุปัชฌายะอนัมนิกายแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการบริหารการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๑๔ ของคณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย จนกระทั้งมรณภาพ

หน้าแรก » การศึกษา