วันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 18:54 น.

การศึกษา

ม.ราม ร่วมมือ 8 สถาบันประชุมนักเศรษฐศาสตร์

วันศุกร์ ที่ 04 พฤษภาคม พ.ศ. 2561, 08.48 น.

ม.ราม ร่วมมือ 8 สถาบันประชุมนักเศรษฐศาสตร์

                

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับ 8 สถาบันการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 12 หัวข้อ“เศรษฐกิจไทยยุคดิจิตอล : แข่งขัน ยั่งยืน เท่าเทียม?”เพื่อสะท้อนมุมมองของทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีต่อระบบเศรษฐกิจดิจิตอล และหวังให้การประชุมครั้งนี้ช่วยไขความกระจ่างในประเด็นต่าง ๆ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนภายใต้เศรษฐกิจยุคดิจิตอล

            

การประชุมวิชาการครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 12 คณะรัฐศาสตร์ 2 (อาคารศรีศรัทธา)โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมมือกับ 8 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

                       

ภายในงานมีการปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “อนาคตเศรษฐกิจไทย ภายใต้ดิจิตอลไทยแลนด์”โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) การเสวนาหัวข้อ“เศรษฐกิจไทยยุคดิจิตอล: แข่งขัน ยั่งยืน เท่าเทียม?”โดย ดร.ดอน นาครทรรพ     ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทยดร.ปัทมา เธียรวิศิษฏ์สกุลรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนายปริญญ์ พานิชภักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์ ซีแอลเอสเอ (ประเทศไทย) จำกัด และการนำเสนอบทความกลุ่มย่อย โดยนักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษา                     

                       

ผู้สนใจส่งบทความและลงทะเบียนเพื่อขอเสนอบทความ ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561หรือลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (ไม่ส่งบทความ) ทางเว็บไซต์www.eco.ru.ac.th หัวเรื่อง ประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 12 /การลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 สอบถามรายละเอียด โทร.0-2310-8000ต่อ 4537, 0-2310-8544 , 090-519-9558, 083-915-7989โทรสาร. 0-2310-8511              e-mail: econru.nce2017@gmail.com

หน้าแรก » การศึกษา