วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 12:20 น.

การศึกษา

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์เปิดประชุมสัมมนาครูสอนบาลีกทม.

วันศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561, 17.53 น.
tags : บาลี

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์เปิดประชุมสัมมนาครูสอนบาลีกทม.

 


วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2561 ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ร่วมกับสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง จัดขึ้น โดยยพระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองบาลีสนามหลวง พระเทพปริยัติมุนี เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม รองเจ้าคณะภาค 1  พระเทพสุวรรณเมธี รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร และนายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  รวมในพิธี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯได้แก่ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร จำนวน 200 รูป ระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2561 ที่วัดหงส์รัตนาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

 

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์  กล่าวสัมโมทนียกถา เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี พอสังเขปดังนี้ "การศึกษาภาษาบาลีนั้น เป็นภารกิจที่คณะสงฆ์ไทย ถือเป็นภาระสำคัญและดำเนินการจัดการศึกษามายาวนาน มีการปรับปรุงการจัดการศึกษามาโดยลำดับ ซึ่งถือเป็นการจัดการศึกษาที่มีลักษณะเฉพาะ เพื่อทรงไว้ซึ่งหลักคำสอนแห่งพระพุทธศาสนา เพราะคำสอนในทางพระพุทธศาสนา ถูกบันทึกไว้เป็นภาษาบาลี ในการที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

 

และกองบาลีสนามหลวง จัดให้มีการประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลีขึ้นนั้น จึงถือเป็นสิ่งที่ดีและมีสาระสำคัญ อันจะเป็นทางพัฒนาการเรียน การสอน การวัดผล ตลอดจนถึงกระบวนการด้านการบริหารต่าง ๆ ของการศึกษาภาษาบาลีให้ดียิ่งขึ้น เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล อันว่าด้วยการปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้มีทั้งการถวายความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มีทั้งการประชุมกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถกแถลงถึงปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ จากผู้ปฏิบัติจริง เพื่อจักได้นำสิ่งที่ได้จากการประชุมกลุ่มนั้น นำเสนอ ต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อนำไปพิจารณา หาทิศทางพัฒนา การจัดการศึกษาส่วนนี้ ให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงไปของสังคมแห่งการเรียนรู้ ทางเลือกแห่งการศึกษา และปัจจัยทางสังคมยุคใหม่ ซึ่งปรากฏขึ้นในปัจจุบัน 

 

อันการศึกษาภาษาบาลีนั้น หาได้มุ่งหวังเพียงเพื่อผลแห่งการสอบวัดผลประจำปีไม่ หากแต่ยังมุ่งหวังให้ผู้เรียน ได้เข้าในหลักภาษา หลักพุทธธรรม และเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ที่เราทั้งหลาย จะควรให้ความสำคัญและถือเป็นภารกิจร่วมกัน นำพาการศึกษาส่วนนี้ ให้เจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป"


.................

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

หน้าแรก » การศึกษา