วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562 18:51 น.

การศึกษา

สสวท. ชวนครูส่งผลงานประกวดครูดีเด่น STEMEducation

วันพุธ ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561, 16.42 น.

สสวท. ชวนครูส่งผลงานประกวดครูดีเด่น STEMEducation 

                

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอเชิญครูผู้สนใจส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ครั้งที่ 5(Thailand STEM Education Teacher Awards)  ประเภทบุคคลและประเภททีม โดยประเภทบุคคล ต้องเป็นครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือเทคโนโลยีเท่านั้น  ประเภททีม ต้องประกอบด้วย ครูผู้สอนในโรงเรียนเดียวกัน ทีมละ 2 – 4 คน ซึ่งอาจเป็นครูผู้สอนวิชาเดียวกันหรือต่างวิชาก็ได้ แต่มากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ร่วมทีมจะต้องเป็นครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือเทคโนโลยี ครูที่มีผลงานด้านการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษาและสนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทยสามารถสมัครได้เพียงประเภทเดียวเท่านั้น  โดยครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทยจะได้รับโล่รางวัล เข็มเชิดชูเกียรติ เกียรติบัตรและเงินรางวัล 100,000 บาท  ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 สิงหาคม 2561 ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://pd.ipst.ac.th หรือ ฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาวิชาชีพครู สสวท. โทร 0 - 2392 -4021 ต่อ 1152 

หน้าแรก » การศึกษา