วันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 19:08 น.

การศึกษา

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์แนะนักเผยแผ่พุทธปฏิบัติสมถวิปัสสนาผ่านพ้นวิกฤตให้ได้

วันพุธ ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561, 19.37 น.

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์แนะนักเผยแผ่พุทธปฏิบัติสมถวิปัสสนาผ่านพ้นวิกฤตให้ได้

วันที่  ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ประธานคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ พร้อมให้โอวาท ความว่า

 

 


“การเป็นนักเผยแผ่พุทธธรรมที่ดี ต้องมีลักษณะคุณสมบัติซึ่งเป็นองค์ของกัลยาณมิตร และต้องยึดหลักแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา คือ การเรียนรู้หลักการฝึกจิตใจของตนให้สะอาดผ่องใส โดยวิถีของการปฏิบัติธรรม การเรียนรู้ด้าน สมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการฝึกยกระดับจิตใจ ให้หยั่งรากลึกถึงแก่นของพุทธธรรม เป็นส่วนน้อมนำชีวิตให้ผ่านพ้นวิกฤตอุปสรรคปัญหาไปได้”

 


นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ ว่า “การประชุมสัมมนาเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ถวายองค์ความรู้ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา แก่บุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนานำไปใช้กำหนดแผนงาน กิจกรรมโครงการ สร้างสรรค์วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในพื้นที่จังหวัด ในเขตปกครองคณะสงฆ์ที่รับผิดชอบ และเพื่อให้รับทราบถึงแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ปี พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ โดยกำหนดจัดระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑”

 

จากนั้น เป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายส่งเสริมการดำเนินงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ” โดยนายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เวลา ๑๓.๐๐ น. การบรรยาย เรื่อง “การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคไทยแลนด์ ๔.๐” โดยพระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

และเวลา ๑๕.๐๐ น. การบรรยาย เรื่อง “การพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอนาคต” โดย พระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม เลขานุการกองงานพระธรรมทูต

 

 

 

 

...........

(หมายเหตุ : ขอบคุณภาพจากเฟซบุ๊กสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ)

หน้าแรก » การศึกษา