วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562 19:09 น.

การศึกษา

เป็นไปได้อย่างไร!เณรวัย14ปีเรียนป.ตรีอินเตอร์"มจร"อายุน้อยที่สุด

วันพุธ ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561, 20.22 น.

เป็นไปได้อย่างไร!เณรวัย14ปีเรียนป.ตรีอินเตอร์"มจร"อายุน้อยที่สุด

วันที่ 13 มิ.ย.2561 สามเณรธีรวัต สาลีมา ป. อายุ 14 ปี (30 ต.ค.2546) เรียนปริญญาตรีปี 1 วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) โดยพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา เป็นผู้อำนวยการ  โดยเป็นนิสิต มจร อายุน้อยที่สุดในปัจจุบัน โดยใช้วุฒิ ป.ธ.3  มาสมัครเรียน  โดยจะต้องเรียนวิชาสามัญเพิ่มเติมช่วงเวลาเรียนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ


ทั้งนี้สามเณรธีรวัตเป็นคนภูมิลำเนา ต.สวาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ ปัจจุบันสังกัดที่วัดโมลีโลกการาม กรุงเทพนครนคร โดยมีนางสาวผุสดี รุ่งเรืองผดุง นิสิตปริญญาเอก สาขาสันติศึกษา มจร ถวายการอุปถัมภ์ทุนการศึกษาตลอด 

 

 


...........

(หมายเหตุ : ขอบคุณภาพจากเฟซบุ๊กโพสต์นิวส์ โพสต์นิวส์)

หน้าแรก » การศึกษา