วันอังคาร ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 01:51 น.

การศึกษา

"คณะสงฆ์สตูล-มจร-ภาคีพื้นที่"หนุนผู้นำศาสนาดูแลผู้สูงอายุ

วันอังคาร ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561, 14.51 น.

"คณะสงฆ์สตูล-มจร-ภาคีพื้นที่"หนุนผู้นำศาสนาดูแลผู้สูงอายุ

 
คณะสงฆ์สตูล จับมือภาคีเครือข่ายในพื้นที่ หวังใช้ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ เป็นกรอบในการส่งเสริมบทบาทผู้นำศาสนาทุกศาสนาในการดูแลผู้สูงอายุ

 

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศ อบจ.สตูล อ.เมืองสตูล จ.สตูล คณะสงฆ์สตูล จับมือ เหล่ากาชาดจังหวัดสตูล สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล หวังใช้ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ เป็นกรอบในการส่งเสริมบทบาทผู้นำศาสนาในการดูแลผู้สูงอายุ

 


คณะทำงานโครงการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ติดตามและหนุนเสริมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติในระดับพื้นที่ระดับอำเภอ การขับเคลื่อนครั้งนี้เป็นพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสตูล เป็นความร่วมมือของคณะสงฆ์จังหวัดสตูล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เหล่ากาชาดจังหวัดสตูล สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้จัดอบรมจิตอาสาสมัคร สภากาชาดไทยในการดูแลผู้สูงอายุ การอบรมมีบรรยาย หัวข้อ “บทบาทของสภากาชาดไทยกับการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และบทบาทอาสาสมัครในการดูแลผู้สูงอายุ”

 

จากนั้นได้มีการประชุมกลุ่มย่อยเป็นกิจกรรมเวียนฐานเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลและดูแลสุขภาพเบื้องต้น และในวันที่ ๒ จะมีการกิจกรรมเวียนฐานเชิงปฏิบัติการในเรื่องการให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ อนามัย 
อารมณ์ และอุบัติเหตุ

 

พระครูปลัดวรพล ฐิติคุโณ เจ้าอาวาสวัดสวนเทศ หนึ่งในผู้เข้าร่วมอบรม ให้ข้อคิดว่า การที่พระสงฆ์มีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุนั้น สามารถใช้ประโยชน์ในการดูแลตนเอง ดูแลอุปัฎฐากครูอุปัชฌาย์์อาจารย์ รวมทั้งสามารถให้คำแนะนำ เทศนาสั่งสอนญาติโยมที่มาวัดให้ดูแลตนเองและดูแลพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่บ้านได้ถูกต้อง

 

คุณกรรณิกา ดาวไธสง วิทยากร์ ศูนย์ฝึอบรม ปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัยสภากาชาดไทย กล่าวว่า การที่พระสงฆ์ให้ความสนใจในหลักสูตรนี้ถือเป็นการจุดประกายอีกมิติหนึ่งของ Caregiver ที่ผ่านมายังไม่มีหลักสูตร ผู้ช่วยเหลือ ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Caregiver)สำหรับพระสงฆ์ ถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เพราะปัจจุบันพระสงฆ์สูงอายุมีจำนวนมาก อีกทั้งการสร้าง Caregiver ที่เป็นพระสงฆ์นอกจากจะดูแลพระสงฆ์ด้วยกันเองได้แล้วยังสามารถดูแลญาติโยมที่อยู่ในชุมชนโดยเฉพาะมิติด้านจิตใจและมิติ Palliative care ได้อย่างดีอีกด้วย

 

นางวรรณี นวลแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จ.สตูล กล่าวว่า คณะสงฆ์ จ.สตูล มีความเข้มแข็งและมีความพร้อมหลายด้าน แม้จะมีวัดไม่มากแต่พระสงฆ์มีศักยภาพสูงในการพัฒนา จึงมีความเป็นไปได้สูงที่จะจัดอบรม Caregiver พระสงฆ์ โดยมี จ.สตูลเป็น จังหวัดนำร่อง

 

พระมหาประยูร โชติวโร ผู้จัดการโครงการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า พื้นที่จังหวัดสตูล มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม หากแต่เมื่อมีการพูดถึงปัญหาเรื่องสุขภาพหรือเรื่องอื่น ๆ ได้เห็นความร่วมมือของทุกฝ่ายในการเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะประเด็นผู้สูงอายุที่ทุกฝ่ายต่างตระหนักและให้ความสำคัญ และเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลตามบทบาทและหน้าที่ ได้เห็นการทำงานเชิงบูรณาการ แนวทางการสร้างการรับรู้ให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง บทบาทของผู้นำศาสนาทุกศาสนาในการเป็นผู้นำด้านสุขภาวะ สำคัญที่สุดการเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดูแลสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพแด่พระสงฆ์ ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกับการพัฒนาสุขภาวะพระสงฆ์และทุกกลุ่มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


เห็นได้ว่า นับแต่มีการประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติไปเมื่อปลายปี 2560 วันนี้ได้มีการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่แล้วทั่วประเทศภายใต้ความร่วมมือขององค์กรสงฆ์ โดยคณะกรรมการสาธารณสงเคราะห์มหาเถรสมาคม คณะสงฆ์จังหวัดสตูล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เหล่ากาชาดจังหวัดสตูล สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลองค์กรภาคีเครือข่ายต่าง ๆ สถาบันการศึกษาสงฆ์ (มจร มมร) และเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา

..............

(หมายเหตุ : ข้อมูลจากเฟซบุ๊กธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ แห่งชาติ)