วันอังคาร ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 01:26 น.

การศึกษา

เลขาฯ กพฐ. รับมอบเข็มจิตวิทยาความมั่นคงกิตติมศักดิ์ สจว.สพฐ. รุ่นที่ 5

วันพุธ ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561, 16.50 น.

เลขาฯ กพฐ. รับมอบเข็มจิตวิทยาความมั่นคงกิตติมศักดิ์ สจว.สพฐ. รุ่นที่ 5

 

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วย นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ได้รับมอบเข็มจิตวิทยาความมั่นคงกิตติมศักดิ์ จากสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เนื่องจากเป็นผู้ประกอบคุณงามความดี ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน กิจกรรมของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่สมควรแก่การยกย่อง โดยมีพลตรี ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานในการมอบ   โดยสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2498 นับถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 63 ทางสถาบันฯได้ผลิตบุคลากรเพื่อออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติ มากกว่า 8,500 คน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันฯ ได้ประกอบคุณงามความดีด้วยความอุตสาหะ พากเพียร ทำคุณประโยชน์ สร้างชื่อเสียง ให้แก่หน่วยงานของตน รวมทั้งสร้างประโยชน์ให้เกิดแก่ประเทศชาติจนเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งเป็นผลจากความร่วมมือในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ให้ความร่วมมือ อนุเคราะห์ และสนับสนุนกิจการของสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศมาอย่างต่อเนื่องด้วยดี

 


ตามระเบียบสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง ว่าด้วยการมอบเข็มจิตวิทยาความมั่นคงกิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2556 คณะกรรมการการศึกษาสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับมอบ เข็มจิตวิทยาความมั่นคงกิตติมศักดิ์ ซึ่งจะมอบให้แก่ผู้ประกอบคุณงามความดี ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนกิจกรรมของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และได้อนุมัติจากท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุด (รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด รับคำสั่งฯ) ตามหนังสือ กพ.ทหาร ที่ กห.0302/2044 ลงวันที่ 11 เมษายน 2561 มีผู้ได้รับอนุมัติให้รับมอบเข็มจิตวิทยาความมั่นคงกิตติมศักดิ์ จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 5 จำนวน 8 คน ซึ่งมี เลขาธิการ กพฐ. และรองเลขาธิการ กพฐ. เป็นหนึ่งในรายชื่อผู้ที่ได้รับมอบเข็มจิตวิทยาความมั่นคงกิตติมศักดิ์ ดังกล่าว