วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 12:03 น.

การศึกษา

ปลื้ม!ปี2560นร.กว่า15,090คน สอบบาลีPAT7.6เข้ามหาวิทยาลัย

วันพฤหัสบดี ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561, 14.47 น.
tags : บาลี

ปลื้ม!ปี2560นร.กว่า15,090คน สอบบาลีPAT7.6เข้ามหาวิทยาลัย


 
 
ปลื้ม!ปี2560นร.สอบภาษาบาลี"PAT7.6"กว่า 15,090 คน เป็นฐานเรียนต่อมหาวิทยาลัยสายสังคม หลังจากทดสอบความถนัดจากซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ PAT 7.6 ที่อดีตนาคหลวง อาจารย์ มจร ออกแบบพัฒนาพุทธนวัตกรรม Thailand 4.0 

 

 

วันที่ 12 ก.ค.2561 พระเทพสุวรรณเมธี ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มจร วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ในฐานะประธานคณะทำงาน เปิดเผยว่า ภาษาบาลี เป็นภาษาบันทึกคำสอนของพระพุทธเจ้าได้รับการรักษาสืบทอดในพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าเก่าแก่และดั้งเดิมที่สุด ซึ่งเชื่อกันว่าภาษาบาลีคือภาษาของพระพุทธเจ้า ภาษาพระอรหันตเจ้าและภาษาที่รักษาพระพุทธศาสนา นับได้ว่าการศึกษาพระพุทธศาสนาที่ใกล้เคียงกับพระพุทธดำรัสมากที่สุด คือ การศึกษาพระพุทธศาสนาจากภาษาบาลี ประกอบกับปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งอำนวยความสะดวกในการศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาผ่านภาษาบาลีโดยอาศัยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่

 

 

รศ.ดร.เวทย์ บรรณกรกุล อดีตนาคหลวง สามเณรเปรียญธรรม ๙ ประโยค ผู้ออกแบบพัฒนาซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ PAT 7.6 ทดสอบความถนัดทางภาษาบาลี กล่าวว่า “สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. เป็นหน่วยงานของรัฐ ประเภทองค์การมหาชน ได้ถูกจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีการจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548 มีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำระบบ วิธีการทดสอบ และพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลตามมาตรฐานการศึกษา และดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการจัดการศึกษา ตลอดจนให้ความร่วมมือและสนับสนุนการทดสอบทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา เป็นต้น 

 

โดยปัจจุบันสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ได้กำหนดระบบกลาง (Admissions) สำหรับสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่เรียกว่าการสอบ GAT และ PAT เป็นตัวชี้วัดตัดสินตั้งแต่ปี พ.ศ.2553  เป็นต้นมา กล่าวเฉพาะ PAT ซึ่งย่อมาจาก Professional and Academic Aptitude Test เป็นการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ โดยสามารถเลือกภาษาใดภาษาหนึ่งใน 7 ภาษา ประกอบด้วย PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส PAT 7.2 ภาษาเยอรมัน PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น PAT 7.4 ภาษาจีน PAT 7.5 ภาษาอาหรับ PAT 7.6 ภาษาบาลี PAT 7.7 ภาษาเกาหลี โดยในปี พ.ศ. 2560 มีการเปิดสอบ PAT 7.6 ภาษาบาลี จำนวน 2  ครั้ง ครั้งที่ 1 มีผู้สนใจเข้าสอบจำนวน 12,913 คน ครั้งที่ 2 มีผู้สนใจเข้าสอบจำนวน 2,177 คน รวมในปี พ.ศ. 2560  มีนักเรียนให้ความสนใจเข้าสอบภาษาบาลี PAT 7.6  มากถึง 15,090 คน

 

จากความสำคัญและจำเป็นดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม จึงได้พัฒนาโปรแกรมพุทธนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้มีการศึกษาธรรมะซึ่งมีแทรกอยู่ในภาษาบาลี พร้อมทั้งมีการวิเคราะห์เนื้อหาตลอดทั้งข้อสอบ PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี รวมอยู่ในโปรแกรมชุดเดียวกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและอำนวยความสะดวกในการฝึกอบรมภาษาบาลีเพื่อการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยดังกล่าว มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม จึงได้จัดโครงการเผยแผ่ธรรมสู่เยาวชนและสังคม  โดยกำหนดให้มีการฝึกอบรมการใช้พุทธนวัตกรรม PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี สำหรับเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 5 – 6 

 

ทั้งนี้สามารถติดต่อรับซอฟท์แวร์ PAT 7.6 ได้ที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม โทร.081-9432665

 

หน้าแรก » การศึกษา