วันจันทร์ ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561 14:17 น.

การศึกษา

เวียดนามเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานวิสาขบูชาโลกปี2562

วันศุกร์ ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561, 00.36 น.
tags : มจร

เวียดนามเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานวิสาขบูชาโลกปี2562

 

"รบ.-คณะสงฆ์"เวียดนามเสนอตัว เป็นเจ้าภาพจัดงานวิสาขบูชาโลกครั้งที่16 ปี 2562 ผอ.ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร ชมมุ่งมั่นนำพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่เป็นฐานความเติบโตทางธุรกิจสร้างสังคมสันติสุข

 


 

เมื่อวันที่ 10 ส.ค.2561 ที่นครโฮจิมินท์ ประเทศเวียดนาม พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า ตั้งใจไว้หลายเดือนว่าจะเดินทางมาประเทศเวียดนาม  ประกอบกับคณะสงฆ์เวียดนามกลุ่มใหญ่นำโดยรองพระสังฆราชเวียดนามและรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเวียดนาม เมืองโฮจิมินห์ ได้เดินทางไปพบ ศ.ดร.พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและประธานคณะกรรมการสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ที่มหาจุฬาฯที่ผ่านมา โดยการนำหนังสือของรัฐบาลประเทศเวียดนามและคณะสงฆ์ประเทศเวียดนามแจ้งแสดงเจตจำนงค์ในการเป็นเจ้าภาพจัดงานวิสาขบูชาโลกครั้งที่ 16  ที่ประเทศเวียดนาม ในปี 2562

 


ครั้งนั้นได้ปรึกษาหารือแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร กับมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเวียดนาม เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ภายใต้บันทึกลงนามความร่วมมือที่ทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ลงนามร่วมกันประมาณ 10 ปีก่อน จึงเป็นที่มาของการรับนิมนต์เดินทางมาประเทศเวียดนามดังกล่าว 

 

"ผลการดำเนินการครั้งนี้ ในฐานะเลขาธิการกรรมการสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกได้เข้าพบและรับฟังแนวทางการเตรียมตัวนำเสนอตัวเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดงานวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ครั้งที่ 16 ที่ประเทศเวียดนาม กับคณะสงฆ์เวียดนามทั้งรองพระสังฆราชและอธิการบดีมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสตร์เวียดนาม พระธรรมาจารย์ติช ตริ กวาง รวมถึงรองอธิการบดีและพระสงฆ์ผู้ใหญ่หลายรูป ก่อนที่คณะสงฆ์เวียดนามจะเดินทางไปร่วมประชุมเพื่อแจ้งความจำนงค์อย่างเป็นทางการต่อคณะกรรมการสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกที่จะประชุมระหว่างวันที่  23-24 กันยายน 2561 ที่มหาจุฬาฯ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ช่วงนี้เป็นการจัดทำข้อเสนอเพื่อให้คณะกรรมการสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกให้ความเห็นชอบต่อไป" พระมหาหรรษา  กล่าวและว่า 

 

ส่วนด้านความร่วมมือด้านการศึกษานั้น ได้เปิดสนามสอบชิงทุน 5 ทุน ที่สนามสอบเมืองโฮจิมินห์สำหรับนิสิตที่มีความสามารถพิเศษทั้งพระภิกษุ ภิกษุณี และบุคคลทั่วไป ให้มาเรียนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาพระพุทธศาสนา ที่วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร ผลการดำเนินการมีผู้เข้าสอบชิงทุนประมาณ 30 รูป/คน โดยมีรองอธิการบดีทั้ง 2 รูป คือ ศ.ดร.เลอ มัน ทัต และ ศ.ดร.ติช นัท ตือ ได้ร่วมเป็นพยาน สอบสัมภาษณ์ และข้อเขียน 

 

และได้โรดโชว์วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร  เพื่อให้นิสิตทั้งระดับปริญญาตรี และโท ของปรเทศเวียดนาม ได้เข้าใจและรับทราบการจัดการศึกษาของผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจมาเรียนในปัจจุบันและอนาคต และได้นำเสนอแง่มุมของมหาจุฬาฯ แก่นิสิตและคณาจารย์ในหอประชุมใหญ่ ราว 2,500 รูป/คน เป็นที่น่าสังเกตว่า จากข้อมูลเชิงลึกนั้น คณะสงฆ์ประเทศเวียดนามส่วนใหญ่จะส่งไปเรียนที่ประเทศศรีลังกา อินเดีย และพม่ามากกว่าประเทศไทย สาเหตุมาจากตัวแปรที่น่าสนใจหลายประการ ซึ่งจะนำไปวางแผนการทำงานต่อไป

 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร กล่าวด้วยว่า สิ่งที่น่าสนใจ คือ ได้สังเกตเห็นพระภิกษุและภิกษุณีรุ่นใหม่ของเวียดนาม มุ่งมั่นและตั้งใจศึกษาทั้งปริยัติ และปฏิบัติอย่างแข็งขัน อีกทั้งมีศักยภาพในการสื่อสารทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนอย่างคล่องแคล้ว เชื่อมั่นว่าในอนาคตอันใกล้นี้ การศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศเวียดนามทั้งในระดับชาติและนานาชาติจะมีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะขณะนี้คณะกำลังเตรียมบุคลากรและเตรียมสถานที่รองรับการศึกษาทุกระดับ และกำลังนำพระพุทธศาสนาไปเชื่อมกับองค์ความรู้สมัยใหม่เพื่อตอบโจทย์ของสังคมประเทศเวียดนามที่กำลังเจริญเติบโตทางธุรกิจ เพื่อให้สังคมสามารถมีความสุข และอยู่ร่วมกับโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างประสานสอดคล้องต่อไป

หน้าแรก » การศึกษา