วันอังคาร ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562 07:32 น.

การศึกษา

ชู "ร.ร.วิสุทธิกษัตรี" ต้นแบบการเรียนการสอน "ธรรมศึกษา"

วันศุกร์ ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561, 17.03 น.

ชู "ร.ร.วิสุทธิกษัตรี" ต้นแบบการเรียนการสอน "ธรรมศึกษา"

 

อธิบดี สถ.ยก "ร.ร.วิสุทธิกษัตรี" เมืองปากน้ำ ต้นแบบการเรียนการสอน "ธรรมศึกษา" ของ อปท. ฝากปลูกฝังเยาวชนมีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ภูมิใจความเป็นไทย หมั่นใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรม ฝึกตนกระทำความดี มีสติและปัญญาที่ดีพร้อมนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต

 

 

วันที่ 10 ส.ค.61 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เยี่ยมชมการจัดการศึกษาในด้านธรรมศึกษา และการศึกษาโดยรวมของโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ที่ได้รับความเมตตาจากพระครูพิศาลสรนาท วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระครูพิพัฒน์ธรรมกิจ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และพระครูวินยาภินันท์ วัดอาษาสงคราม พระอาจารย์จากศูนย์ธรรมศึกษาพิเศษ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี - อาษาวิทยา สำนักเรียนวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นครูสอนธรรมศึกษา โดยมีว่าที่ร้อยโทขจรศักดิ์ เจริญฤทธิ์วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี กล่าวต้อนรับและรายงานการดำเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียน และมีนายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 คณะผู้บริหาร ครู และนางสาวพรรณพนัช สกุลรัตนไตรย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับรางวัลเยาวสตรีดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ร่วมต้อนรับ ณ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ

 

ผอ.โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี กล่าวว่า โรงเรียนวิสุทธิกษัตรีได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ทรงรับศูนย์ธรรมศึกษาแห่งนี้ไว้ในพระสังฆราชูปถัมภ์ตลอดมา นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ นอกจากนี้ ยังได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณ พระพรหมมุนี ประธานศูนย์ธรรมศึกษาพิเศษวิสุทธิกษัตรี – อาษาวิทยา และพระเดชพระคุณ พระพรหมวิสุทธาจารย์  ผู้อำนวยการศูนย์ธรรมศึกษาวิสุทธิกษัตรี – อาษาวิทยา ซึ่งมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องมากว่า 56 ปี นับตั้งแต่มีการก่อกำเนิดการเรียนธรรมศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความวิริยะอุตสาหะ ฝึกตนให้กระทำความดี มีสติและปัญญาที่ดีพร้อม และสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต โดยจัดให้มีการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ทุกวันอังคาร ในคาบเรียนที่ 7-8  ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

 

ด้านอธิบดี สถ. กล่าวต่อว่า จากที่มาเยี่ยมชมและรับฟังแนวทางการจัดการเรียนการสอนในด้านธรรมศึกษาของโรงเรียนวิสุทธิกษัตรีนี้ เห็นได้ว่าเป็นประโยชน์มาก ได้เห็นมุมมองที่สามารถนำไปเป็นแนวทางให้แก่โรงเรียนอื่นๆได้ เพราะเด็กนักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน อันมีผลต่อการส่งเสริมค่านิยมหลักในเรื่องความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ภูมิใจในความเป็นไทย นักเรียนจะได้มีความรู้คู่คุณธรรม มีความเป็นพลเมืองที่ดี สามารถทำประโยชน์แก่ส่วนรวม ตลอดจนพัฒนาตนเองไปในทางที่ถูกต้องได้ ก็ขอให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยกันขับเคลื่อนแนวทางดังกล่าวให้แก่โรงเรียนของ อปท. ในพื้นที่ของตน โดยสามารถนำแนวทางของโรงเรียนวิสุทธิกษัตรีไปเป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอน ให้ทุกโรงเรียนได้เป็นสถานศึกษาในเรื่องธรรมศึกษาด้วย

 

นอกจากนี้ ขอให้ช่วยกันเสริมสร้างจิตสำนึกด้านการบริหารจัดการขยะให้แก่คนในสังคม เยาวชน และเด็กนักเรียน ให้ได้ตระหนักรู้ถึงหลักการ 3Rs หรือ 3ช (ใช้น้อย - Reduce /ใช้ซ้ำ -Reuse / นำกลับมาใช้ใหม่ - Recycle) โดยเฉพาะการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง นั่นคือ ครัวเรือน โดยการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกออกจากขยะทั่วไป  โดยให้ผู้บริหารท้องถิ่นและท้องที่ ผู้บริหารสถานศึกษา คุณครู จะต้องเป็นแกนนำหลักในการสร้างจิตสำนึก เพราะหากทุกคนช่วยกันพัฒนาและต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น ก็จะเป็นต้นแบบให้แก่ชุมชนอื่นๆต่อไปได้อีกด้วย อธิบดี สถ.กล่าว

หน้าแรก » การศึกษา