วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 16:19 น.

การศึกษา

พระพรหมบัณฑิตรับเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรสันติศึกษามจร

วันอาทิตย์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561, 20.09 น.
tags : มจร

พระพรหมบัณฑิตรับเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรสันติศึกษามจร

 

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2561  พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ เลขานุการอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า โอกาสที่พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.อาจารย์ประจำหลักสูตรสันติศึกษา เข้ารับตำแหน่งอธิการบดี มจร นั้น ทางหลักสูตรสันติศึกษา มจร จึงได้กราบนิมนต์พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร อดีตอธิการบดี มจร เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณอย่างสูงยิ่ง ในการทำหน้าที่เป็นอาจารย์หลักสูตรฯ และจะได้ดำเนินการปรับ สมอ. 08 เพื่อแจ้ง สกอ. ต่อไป

 

 

อนึ่งพระพรหมบัณฑิตนั้น มีบทบาทอย่างสูงในการสนับสนุนให้เปิดหลักสูตรสันติศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 และได้ร่วมปรับชื่อหลักสูตรจากชื่อ “การจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธี” ไปสู่การเป็น “หลักสูตรสันติศึกษา” โดยท่านให้เหตุผลในสภาวิชาการว่า “สังคมไทยไม่ชอบความขัดแย้ง หากใช้ชื่อนี้ จะทำให้คนจะไม่สนใจมาเรียนหลักสูตรนี้” ในขณะนี้เดียวกัน การเปิดหลักสูตรร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า และสำนักงานศาลยุติธรรม นอกจากจะตอบโจทย์สังคมไทยแล้ว ยังส่งผลต่อการตอบสนองพันธกิจขององค์การสหประชาชาติ ในฐานะที่สมาคมวิสาขบูชาโลกเป็นองค์กรที่ปรึกษาพิเศษขององค์การสหประชาชาติ

 

 

"ในฐานะอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ วันนี้(19ส.ค.) พระเดชพระคุณฯ จึงได้เดินทาง,kบรรยายแก่นิสิตปริญญาโทและเอก สาขาสันติศึกษา ทั้งภาคภาษาไทย และอินเตอร์ ณ ห้องสันติศึกษาในหัวข้อ “สันติภาพและความขัดแย้ง” โดยได้ย้ำเตือนว่า “สันติภาพและความขัดแย้งในมุมของพระพุทธศาสนาเริ่มต้นมาจากใจ” ฉะนั้น การปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งสันติภาพ จึงต้องย้ำเน้นให้เกิดขึ้นภายในจิตใจเป็นเบื้องต้น เพื่อจะได้ใชัพลังดังกล่าวออกไปรับใช้สังคม ทั้งนี้ ท่านได้ยกตัวอย่างชุมชนกะดีจีน ในพื้นที่ของวัดประยุรฯ มาเป็นต้นแบบของชุมชนสันติสุข ที่กระตุ้นให้ชุมชนที่มีความเชื่อ และศาสนาที่แตกต่างสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข" พระมหาหรรษา กล่าว

 

 

 

หน้าแรก » การศึกษา