วันอาทิตย์ ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562 05:59 น.

การศึกษา

มรภ.สงขลา ประกวดผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ ปี 3

วันจันทร์ ที่ 03 กันยายน พ.ศ. 2561, 13.33 น.

มรภ.สงขลา ประกวดผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ ปี 3 
 

                

ผศ.ดร.สุระพรรณ์ จุลสุวรรณ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงการประกวดผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ SKRU. ANNOUNCERCONTEST ปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 13-14 ก.ย. 61 ณ คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สงขลา ว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นการนำความรู้ทางวิชาชีพนิเทศศาสตร์มาบูรณาการ เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสฝึกประสบการณ์นอกห้องเรียน และเปิดเวทีให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง เพื่อวางรากฐานในการก้าวสู่อาชีพผู้ประกาศข่าว เนื่องจากปัจจุบันอาชีพทางด้านสื่อสารมวลชน อาทิ ผู้ประกาศข่าว ผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ นักเขียนบท ผู้ผลิตภาพยนตร์ ฯลฯ เป็นสาขาวิชาชีพที่ได้รับความสนใจและเป็นที่นิยมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่กำลังจะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะวิทยุโทรทัศน์มีผู้ประกาศข่าวที่มีความสามารถโดดเด่น ทำหน้าที่เชื่อมโยงสื่อสาร นำเสนอสาระข่าวสารความรู้ให้กับผู้ชมโดยตรง จึงทำให้เยาวชนเกิดแรงผลักดันที่จะพัฒนาฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความสามารถรอบด้าน เพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์อย่างมืออาชี

 

ผศ.ดร.สุระพรรณ์ กล่าวว่า ในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เยาวชนไทยควรมีการปรับตัวด้วยการปรับกระบวนทัศน์การเรียนรู้ เอกลักษณ์ วัฒนธรรม ร่วมกันส่งเสริมวัฒนธรรมไทยให้ชาวต่างชาติรับรู้และเข้าใจ รวมถึงอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งการใช้ภาษาไทยถือเป็นเอกลักษณ์ของผู้ประกาศข่าวที่จะต้องเรียนรู้และฝึกฝน เนื่องจากผู้ประกาศข่าวเปรียบเสมือนครูสอนภาษาไทยผ่านสื่อ ดังนั้น จึงต้องอ่านข่าวสารด้วยความถูกต้อง แม่นยำ อ่านออกเสียงตามอักขรวิธี มีน้ำเสียงและบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หากเกิดข้อผิดพลาดต่างๆ ขึ้น ต้องมีสติและรีบแก้ไขอย่างทันท่วงที

 

ด้าน อาจารย์จุฬารัตน์ จุลภักดิ์ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สงขลา ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในการเป็นผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ ประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาด้านวิชาชีพนิเทศศาสตร์ ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 7 ก.ย. 61 ติดต่อขอรับใบสมัครหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สงขลา (น.ส.อมลดา ชูประสิทธ์ โทร. 09-5087-6517) หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เพจเฟซบุ๊ก SKRU. Announcer Contest ปีที่ 3

 

“สิ่งหนึ่งที่เยาวชนไทยที่สนใจงานวิทยุโทรทัศน์จะต้องตระหนักถึงคือ การฝึกทักษะใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง การที่จะก้าวเข้าสู่อาชีพผู้ประกาศข่าวนั้น จำเป็นอย่างยิ่งจะต้องผ่านการเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์ ซึ่ง มรภ.สงขลา เป็นอีกมหาวิทยาลัยหนึ่งในภาคใต้ที่เปิดการเรียนการสอนด้านวิทยุโทรทัศน์ ด้วยคุณภาพของหลักสูตรและคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์ตรง บวกกับความพร้อมของอุปกรณ์ ปฏิบัติการด้านสื่อที่ทันสมัย ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงในภาคสนาม ทำให้สามารถสร้างสรรค์รายการที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยในการเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” 

หน้าแรก » การศึกษา