วันอาทิตย์ ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562 21:44 น.

การศึกษา

สพม.19 พัฒนาสภานักเรียน

วันพุธ ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561, 21.01 น.

สพม.19 พัฒนาสภานักเรียน

 

ดร.สมเจษฎ์ ศรีสมจักร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ส่งเสริมการขับเคลื่อนกิจกรรมสภานักเรียนในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนตระหนักถึงการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน ในโรงเรียน  ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   สพม. 19  โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ซึ่งมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบการสนับสนุนส่งเสริมการขับเคลื่อนกิจกรรมสภานักเรียนสู่สถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนากิจกรรมสภานักเรียนในสถานศึกษา ประจำปี 2561 ขึ้น  เพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมสภานักเรียนในสถานศึกษาให้เข้มแข็งและ ยั่งยืนให้กับครูและนักเรียนผู้รับผิดชอบงานกิจกรรมสภานักเรียนของทุก โรงเรียนในสังกัดทั้งจังหวัดเลยและหนองบัวลำภู

 

หน้าแรก » การศึกษา