วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 19:03 น.

การศึกษา

กรมศิลปากร เปิดอาคาร NLT Smart Library

วันพฤหัสบดี ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561, 18.01 น.

กรมศิลปากร เปิดอาคาร NLT Smart Library 

 
กรมศิลปากร โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ กำหนดจัดพิธีเปิดอาคาร NLT Smart Library เพื่อสนองนโยบายประเทศไทย 4.0  ลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของภาครัฐ ในวาระครบ 113  ปี การสถาปนาหอสมุดแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 12  ตุลาคม 2561  เวลา 09.30 น. ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยมีนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธี

หน้าแรก » การศึกษา