วันศุกร์ ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 19:10 น.

การศึกษา

สสวท.เปิดสอบวัดสมรรถนะวิทย์-คณิตศาสตร์

วันศุกร์ ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561, 15.40 น.

สสวท.เปิดสอบวัดสมรรถนะวิทย์-คณิตศาสตร์

 
                
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2561 เพื่อสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2562 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ดูรายละเอียดและสมัครสอบที่เว็บไซต์ http://dpst.ipst.ac.th ฝ่าย พสวท. โทร 02 392 4021 ต่อ 2309 - 2310 สอบถามที่ vboon@ipst.ac.th หรื soyamt@ipst.ac.th