วันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 18:03 น.

การศึกษา

'มจร'ได้4.17ระดับดี!สกอ.ตรวจประเมินการศึกษาภายในประจำปี2560

วันศุกร์ ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561, 17.34 น.

'มจร'ได้4.17ระดับดี!สกอ.ตรวจประเมินการศึกษาภายในประจำปี2560

 

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ที่ห้องประชุม 401 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าร่วมรับฟังการสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน (สกอ.) ประจำปีการศึกษา 2560 ให้ข้อเสนอแนะและตอบข้อซักถาม  ซึ่งผลการประเมิน มจร ได้ 4.17 จากคะแนนเต็ม 5 อยู่ในระดับดี 


 
ทั้งนี้ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการตรวจประเมินการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน (สกอ.) ประจำปีการศึกษา 2560  ระหว่างวันที่  10-12  ตุลาคม พ.ศ. 2561  โดยมีพระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี พระราชวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พระเมธีธรรมาจารย์,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการ พร้อมรับการตรวจประเมินการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน (สกอ.) ประจำปีการศึกษา 2560 

 

คณะกรรมการประเมินดำเนินการสัมภาษณ์ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อรวบรวมข้อมูล จากนั้นคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบและศึกษาเอกสารข้อมูลเพิ่มเติม และสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามรายงานผลการประเมินตนเอง และทำการสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพ ให้ข้อเสนอแนะและตอบข้อซักถามให้แก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ 

หน้าแรก » การศึกษา