วันเสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 14:23 น.

การศึกษา

รองผอ.อาชีวะรายงานตัวรับตำแหน่ง

วันจันทร์ ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2561, 12.01 น.

รองผอ.อาชีวะรายงานตัวรับตำแหน่

 
 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดให้มีการรายงานตัวรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  ที่ผ่านการสอบคัดเลือก ผ่านกระบวนการอบรมแล้ว เพื่อเลือกสถานศึกษาที่จะไปดำรงตำแหน่ง จำนวน 217 คน   ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โดยดร.สุเทพ ชิตยวษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สอศ. ได้ดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สอศ. ยกเว้นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านไปเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561
 
 
ซึ่งจำนวนผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมีดังนี้ ผู้ขึ้นบัญชีในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวนรวม 11 ราย แบ่งเป็นกลุ่มทั่วไป จำนวน 6 ราย กลุ่มประสบการณ์ จำนวน 5 ราย และบัญชียกเว้นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวนรวม 217 ราย แบ่งเป็นกลุ่มทั่วไป จำนวน 135 ราย กลุ่มประสบการณ์ จำนวน 82 ราย หากผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดถือว่าเป็นผู้สละสิทธิ์ในการบรรจุและแต่งตั้ง ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย และพร้อมชี้แจงเหตุผลอันเป็นเหตุสุดวิสัยภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ครบกำหนดให้มารายงานตัว และบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกยังไม่ถูกยกเลิกหาก อ.ก.ค.ศ. สอศ. พิจารณาแล้ว เห็นว่ามีเหตุผลอันสมควรก็จะให้คงการขึ้นบัญชีไว้ในลำดับเดิม และให้บรรจุแต่งตั้งเป็นลำดับแรกที่มีตำแหน่งวาง
 
 
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ร่วมตรวจเยี่ยมการรายงานตัวดังกล่าว พร้อมทั้งให้โอวาทและข้อคิดเห็นในการปฏิบัติราชการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการว่า “การทำงานในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ถือว่าเป็นตำแหน่งนักบริหาร จึงต้องตั้งใจทำงาน มีความเสียสละ อดทน ไม่ท้อถอย และต้องใช้ศิลปะในการอยู่ร่วมกับคนหมู่มาก ที่สำคัญอย่าเกี่ยงงานเพราะงานต่างๆ จะทำให้มีประสบการณ์ที่หลากหลาย เป็นองค์ความรู้ติดตัวตลอดไป ตำแหน่งนี้มีบทบาทสำคัญเพราะต้องคอยช่วยเหลือครูและรับนโยบายจากส่วนกลางและนโยบายของผู้อำนวยการมาปฏิบัติ ต้องทำงานให้ได้งานก่อนที่จะได้งานต้องให้ได้ใจคนก่อน    ต้องให้เกียรติผู้ร่วมงานทุกคน และขอยึดหลักการทำงาน 3 ข้อ 1.มีสัจจะ 2.มีความเสมอต้นเสมอปลาย และ3. มีความกตัญญู ซึ่งทั้ง 3 ข้อนี้ หากปฏิบัติได้จะเป็นที่มาของความไว้วางใจ ความเจริญก้าวหน้า หากพบคนที่กระทำไม่ดีก็ขอให้ใช้สติและความดีโต้ตอบ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ผู้บริหารน้ำใหม่มาช่วยงานของอาชีวศึกษาให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง ยิ่งๆขึ้นไป โดยเฉพาะช่วงเวลาต่อไปนี้ จะมีผู้มาเรียนอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน จึงต้องการกำลังของรองผู้อำนวยการทุกคนมาช่วยบริหารจัดการให้ประสบผลตามนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา”
 

หน้าแรก » การศึกษา