วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562 09:52 น.

การศึกษา

มรส.พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อคนทุกช่วงวัย

วันอาทิตย์ ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2561, 16.26 น.

มรส.พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อคนทุกช่วงวัย

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการอบรมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นสําหรับคนทุกช่วงวัย ซึ่งมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจําหลักสูตร เข้าร่วมอบรมโดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาเป็นวิทยากรณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประธานในพิธีเปิดการอบรม กล่าวว่า ปัจจุบันยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ได้ตระหนักในความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพ ของมนุษย์ซึ่งเป็นต้นทุนสําคัญในการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้เกิดขึ้นกับประเทศ โดยต้องการให้มีการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัย ให้มีความรู้ มีทักษะต่าง ๆ ที่จําเป็น เพื่อสร้างให้พลเมืองของประเทศเป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้ตระหนักในความสําคัญ ของการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และเพื่อให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ดังกล่าว จึงได้กําหนดนโยบายเพื่อสนับสนุนให้เกิดการผลิตและพัฒนากําลังคนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานโดยการจัดโครงการอบรมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นสําหรับคนทุกช่วงวัยในครั้งนี้ เป็นการเสริมสร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจ ในแนวทางการพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมตรงความต้องการเป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อยกระดับความรู้และทักษะฝีมือแรงงานในสถานประกอบการ ผู้ประกอบการรายย่อยบุคลากรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลทั่วไปซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามประเด็น ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศต่อไป ดร.วัฒนา กล่าว

ผศ.ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์ ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่า สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในฐานะหน่วยงานหลักในการสนับสนุนการ ดําเนินงานด้านวิชาการจัดโครงการอบรมในครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นสําหรับคนทุกช่วงวัย ตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมกันกําหนดแนวทางการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นอย่างเหมาะสม และตรงความต้องการให้กับคณาจารย์ที่สามารถนําไปจัดทําหลักสูตรระยะสั้นสําหรับคนทุกช่วงวัย ที่มีมาตรฐานมีความยืดหยุ่นให้เกิดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่แท้จริง

 

หน้าแรก » การศึกษา