วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562 10:22 น.

การศึกษา

ม.มหิดล เปิด Blue Street กระตุ้นเยาวชนเน้นความปลอดภัยบนถนน

วันศุกร์ ที่ 09 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561, 18.04 น.

ม.มหิดล เปิด Blue Street กระตุ้นเยาวชนเน้นความปลอดภัยบนถนน

                

รศ. ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า “ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้ตระหนักและให้ความสำคัญถึงการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการผลักดันกลยุทธ์เชิงป้องกันเพื่อให้มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยปลอดภัยในระดับสากล ทางมหาวิทยาลัยจึงได้มุ่งเน้นการลงทุนทางด้านทรัพยากรมนุษย์ สนับสนุนและส่งเสริมการฝึกอบรมให้ความรู้ พร้อมทั้งการสร้างเสริมจิตสานึกและทัศนคติที่ถูกต้องด้านความปลอดภัยให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทุกระดับควบคู่ไปพร้อมกัน”

 

ล่าสุด มหาวิทยาลัยมหิดลได้สร้างเส้นทางเพื่อการเรียนรู้กฎจราจรและความปลอดภัย เรียกว่า บลูสตรีท (Blue Street) หรือ ถนนสีฟ้า เชื่อมไปยังสนามเด็กเล่นและสวนสาธารณะศาลายาพาร์ค ภายใต้การดูแลของสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 3 เดือน - 6 ปี และปลูกฝังพฤติกรรมด้านความปลอดภัย โดยบลูสตรีทนี้ มีป้ายสัญลักษณ์และเครื่องหมายจราจรตลอดเส้นทาง เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้กฎจราจรและความปลอดภัยในการใช้ถนนและทางเท้าอย่างถูกต้อง รวมถึงให้ผู้ใช้เส้นทางภายในมหาวิทยาลัยใช้เส้นทางด้วยความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น และคาดหวังว่าการปลูกฝังและให้คำแนะนำแบบผสมผสานเข้าสู่ชีวิตในรูปแบบนี้ จะสามารถทำให้เด็ก ๆ ได้ซึมซับและเข้าใจเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและผู้อื่นได้อย่างยั่งยืน

 

 

โดยในหลายๆ ประเทศได้ประสบความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนของตนมาแล้ว อาทิ ประเทศญี่ปุ่น จะสอนให้นักเรียนอนุบาลเรียนรู้เครื่องหมายจราจร ผ่านนิทาน การระบายสี และการสวมบทบาทเป็นผู้เดินทาง ประเทศออสเตรเลีย ได้มีการเรียนการสอนนักเรียนในระดับประถมศึกษา โดยสอดแทรกเรื่องการจราจรและการใช้รถใช้ถนนผ่านการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เช่น การตัดสินใจในการข้ามถนน การวิเคราะห์ความเสี่ยงในฐานะผู้ขับขี่ ส่วน ประเทศอังกฤษ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจะได้เรียนรู้ในเรื่องของความเสี่ยงและความประมาท มีการจำลองสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุให้เด็กวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนั้นๆ เป็นต้น

 

“ในเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนของเด็กและเยาวชน เราเห็นว่าหลายๆ ภาคส่วนยังไม่ได้ดำเนินงานในเรื่องนี้มากเท่าที่ควรจะเป็น ดังนั้น ประเด็นนี้จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้ใหญ่ทุกคนต้องช่วยกันดูแลและปลูกฝังให้เด็กๆ ได้เรียนรู้อย่างเหมาะสมตามแต่ละช่วงวัย โดยจะต้องจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยจากภัยอุบัติภัยและอุบัติเหตุต่างๆ ด้วยวิธีการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ” รศ. ดร.กิติกร กล่าวเพิ่มเติม

 

หน้าแรก » การศึกษา